SD Uppsala föreslår diskussionsforum på kommunens hemsida | Sverigedemokraterna Uppland

SD Uppsala föreslår diskussionsforum på kommunens hemsida

Efter de senaste resultaten i SCB:s medborgarundersökning, som refererades i dagens UNT, gällande att Uppsalaborna upplever att det är allt svårt att komma i kontakt med och påverka sina politiker har Sverigedemokraterna nu lämnat in en motion till Uppsala kommunfullmäktige om att inrätta ett diskussionsforum på kommunens hemsida.

Se nedan eller här för motionen i sin helhet. Diarienummer är KSN-2013-0180.

Motion om att inrätta ett diskussionsforum på kommunens webbplats

Enligt SCB:s medborgarundersökning, som senast genomfördes under hösten 2012 och refererades i UNT 2013-01-04, upplever en stor del av Uppsalaborna sig maktlösa i politiska frågor, har svårt att komma i kontakt med de förtroendevalda samt erfar att politikerna inte tar till sig synpunkter och åsikter från allmänheten.

Totalt tillfrågades ett urval på 1 000 personer i åldrarna 18–84 år, där svarsfrekvensen var 46 procent. Det sammanfattande betygsindexet i undersökningen, Nöjd-Inflytande-Index (NII), för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i Uppsala kommun blev 39. Faktorerna förtroende ligger på 44, kontakt på 43 och påverkan 37.

Jämfört med hösten 2010 har NII sjunkit från 44. Faktorerna förtroende, kontakt och påverkan har fått ett statistiskt säkerställt lägre betygsindex. Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”, vilket vittnar om att denna viktiga demokratifråga måste tas på större allvar. Det bör vara en plikt att ha en god dialog med sina väljare.

Sverigedemokraterna ser allvarligt på dessa siffror och menar att de styrker en trend som länge uppenbarat sig i kommunen, där många väljare och medborgare ofta känner sig överkörda av sina politiker samt upplever att de förtroendevalda inte lyssnar på deras åsikter utan tvärtom anser sig vara förmer och bättre vetande än de människor som röstat fram dem och vilka man skall representera.

För att råda bot på detta problem ser Sverigedemokraterna flera lösningar, bland annat att införa medborgarförslag och allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige. Kommunen måste arrangera fler medborgardialoger och informera om dessa på ett bra sätt. Fler lokala omröstningar och medborgarinitiativ borde välkomnas, även så kallade e-petititoner. Likaså bör nämndsammanträden vara öppna när så är juridiskt möjligt. Partierna måste ta sitt ansvar och bedriva verksamhet även mellan valen.

Vidare menar Sverigedemokraterna också att medborgarna måste ha en möjlighet att uttrycka sina åsikter direkt till de förtroendevalda. Uppsala kommun har sedan ett tag tillbaka en viss närvaro på sociala medier som Twitter och Facebook samt har infört en ”tyck till”-funktion på sin webbplats, vilket är välkommet men inte alls tillräckligt. Man bör också undersöka möjligheterna att komplettera detta med ett regelrätt diskussionsforum på uppsala.se, som förstås skall vara modererat så att det håller sig inom lagens riktmärken. Flera andra kommuner har redan provat en sådan lösning.

Det är bara positivt om medborgarnas engagemang och inflytande i kommunpolitiken ökar, och engagemanget kommer att öka om man inför ett diskussionsforum på kommunens webbplats. Detta kan även öka kommuninvånarnas intresse att följa kommunfullmäktiges sammanträden. På diskussionsforumet kan medborgarna diskutera med såväl kommunpolitiker som andra medborgare. Genom ett sådant diskussionsforum har de folkvalda politikerna i Uppsala kommun lättare ta del av väljarnas synpunkter på hur politiken förs i kommunen.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna

• att kommunen inrättar ett diskussionsforum på Uppsala kommuns webbplats

Uppsala den 4 januari 2013

Gruppledare (SD) Uppsala kommunfullmäktige