Rapport från Uppsala kommunfullmäktige 29/10 2012 | Sverigedemokraterna Uppland

Rapport från Uppsala kommunfullmäktige 29/10 2012

Måndagen den 29 oktober 2012, den sista måndagen i månaden, var det återigen dags för Uppsala kommunfullmäktige att sammanträda – denna gång till skillnad från den förra på kvällstid kl. 16.30–22.00 – som vanligt i B-salen på Uppsala Konsert & Kongress.

Under mötet lämnade SD in en interpellation om Uppsala universitets byggplaner vid Botaniska trädgården. Dessutom, under beslutspunkten anmälningsärenden, fälldes den borgerliga alliansmajoriteten i Uppsala kommunfullmäktige för tredje gången under mandatperioden. Det hela gällde en fråga av Caroline Andersson (S) och Johan Lundqvist (MP) om arkitekturpolitik.

Lars Bäcklund (M), ordförande i Uppsala kommunfullmäktige, menade att frågan inte skulle få framställas, vilket tidigare drabbat endast SD:s interpellationer och frågor, men denna gång blev det votering om saken. KD lade ned sina röster, och SD, liksom de rödgröna partierna, röstade för att frågan skall få framställas. Därmed led majoriteten ytterligare ett symboliskt nederlag.

De ytterst få beslutsärenden från majoriteten som fanns att behandla på fullmäktigemötet, vilket nu börjat bli en trend då alltfler ärenden stannar i nämnderna där SD saknar representation, handlade om en finansrapport avseende perioden 1 januari – 30 juni 2012, ansvarsfrihet för styrelsen för Stiftelsen Dag Hammarskjöldsbiblioteket samt försäljning av Grafiskt Utbildningscenter till Uppsala Stadshus AB. Samtliga tre ärenden klubbades utan diskussion.

Därutöver behandlades flera bordlagda motioner från de rödgröna oppositionspartierna om allt från boendealternativ för döva (som var den första motionen att teckentolkas i Uppsala kommunfullmäktige, vilket däremot är praxis i vissa andra kommuner), mobilitetskontor, digitala cykelkartor, e-tjänster om tillgänglighet samt habiliteringsersättning till sociala investeringsfonder.

Under debatten kring en social investeringsfond, en motion där Sverigedemokraterna delar majoritetens principiella inställning och framhöll det i IVE-debatten i juni, blev det uppenbart att frågan i mångt och mycket bottnar i de galopperande kostnaderna för försörjningsstöd i Uppsala kommun, vilket i sin tur till stor del är kopplat till den invandringspolitik som bedrivits de senaste decennierna.

När Miljöpartiets motion om att införa rösträtt från 16 år från och med kommunvalet 2014 behandlades debatterade SD med motionären Kristin Lilieqvist (MP) om att en sådan motion förvisso skulle gynna inte bara MP utan även SD, med hänvisning till bland annat det österrikiska partiet FPÖ:s nära 50-procentiga stöd bland 16–19-åringar, men att det inte är rimligt att bygga sin politik utifrån sådana premisser utan att myndighetsåldern måste respekteras.

SD undrade också om motionens syfte var att ytterligare urholka rösträtten, då ju utländska medborgare äger rösträtt i kommun- och landstingsval. På frågan om nästa steg var att ge illegala invandrare, som numera erhåller gratis sjuk- och tandvård samt vilkas barn nu skall få gå i skola, även i framtiden kommer att få rösträtt hade Kristin Lilieqvist (MP) inget svar att ge.

Därutöver debatterades två frågor och en interpellation. Den ena frågan berörde glaskross som utsmyckningsmaterial och den andra privatiseringen av träffpunkter. Gruppledarens fråga om Speakers’ Corner på Vaksala torg behandlades. Det ansvariga kommunalrådet, tillika ordföranden i gatu- och samhällsmiljönämnden, Stefan Hanna (C) stod svarslös inför det faktum att minst en halv miljon av Uppsalabornas skattepengar kastats bort på en metallklump som ingen använder.

Båda debatterna finns att beskåda via kommunens webb-tv under ärendepunkterna 253 och 240. De enskilda klippen kommer inom kort att läggas ut på Youtube och även publiceras här på hemsidan.

Mer information:

Handlingar till Uppsala kommunfullmäktige 2012-10-29
Webb-tv från Uppsala kommunfullmäktige 2012-10-29