Sverigedemokraterna Uppland | Sverigedemokraterna i Uppsala län | Sida 26

Sverigedemokraterna Uppland

 

Välkommen till Sverigedemokraterna Uppland!

Varmt välkommen till Sverigedemokraternas partidistrikt i Uppsala län.

 

Simon Alm

Distriktsordförande SD Uppland

Postadress
Box 1932, 751 49 Uppsala
Skicka e-post till oss
Tel: 018-44 44 999

 

 

 • Motion om avgiftsfria trygghetslarm i Östhammars kommun

  Av davidperez den 25 februari 2012
  0

  Den 24 februari 2012 inlämnade Sverigedemokraternas första motion till fullmäktige. Motionen handlar om att SD vill att kommunen tar bort avgiften för de trygghetslarm som man erbjuder och att trygghetslarmen blir helt och hållet kostnadsfria.

  Nedan följer motionen i sin helhet.

  Motion om att avskaffa avgiften för trygghetslarm

  För närvarande finns det 550 personer som är beviljade trygghetslarm i Östhammars kommun. Verksamheten sköts av socialförvaltningen. Brukarna av trygghetslarm betalar en avgift på 147 kronor i månaden.

  Vi sverigedemokrater anser att avgiften måste avskaffas, inte minst då vi värnar ett starkt välfärdssamhälle, som just skall ge hjälp till dem som mest behöver det. För vissa kan en avgift på 147 kr i månaden tyckas vara en ringa summa, men för en fattigpensionär kan det vara mycket pengar, inte minst utslaget på ett helt år. För handikappade som lever på sjukbidrag kan avgiften likaledes vara betungande.

  De brukare av trygghetslarm som har dålig ekonomi har förvisso möjlighet att eventuellt ansöka om hjälp hos socialförvaltningen för att klara utgiften. Vi sverigedemokrater anser dock att detta inte är fullt tillräckligt eftersom många, speciellt äldre, upplever det som förnedrande att behöva ansöka om detta med följden att de hellre avstår från det trygghetslarm de skulle ha behövt än att känna att de måste be det allmänna om hjälp.

  Behovsprövningen av trygghetslarmen bör finnas kvar. Ansökningarna behövs i arbetet med att hjälpa varje brukare att få rätt lösning för just den personens behov. Vid avskaffande av avgiften kommer antalet ansökningar om trygghetslarm säkerligen att gå upp något, men eftersom behovsprövningen skall kvarstå kommer troligtvis ökningen av beviljade ansökningar att vara måttlig och det sammanlagda antalet trygghetslarm då helt enkelt motsvara det verkliga behovet.

  Sverigedemokraterna yrkar

  • att den avgift som brukare av trygghetslarm i Östhammars kommun för närvarande erlägger skall avskaffas

 • Pavel Gamov (SD) gästbloggar om Gottsunda

  Av davidperez den 24 februari 2012
  0

  Det kommunala projektet Mötesplats Gottsunda har just nu en serie där politiker i Uppsala kommun gästbloggar på hemsidan. Idag har turen kommit till Pavel Gamov, gruppledare för Sverigedemokraterna i Uppsala kommunfullmäktige.

  Ett sammanhållet Gottsunda

  Gästbloggare: Pavel Gamov (sd)

  Posted on 24 februari, 2012 by motesplatsgottsunda@uppsala.se

  Ett sammanhållet Gottsunda

  Gottsunda är idag den främsta symbolen i Uppsala för resultatet av den splittringspolitik som övriga partier i kommun och riksdag bedrivit de senaste decennierna. En fatalt misslyckad invandrings-, integrations- och kriminalpolitik har skapat en stadsdel plågad av sociala, ekonomiska, religiösa och kulturella problem. Många Uppsalabors bild av Gottsunda är allt annat än positiv med påminnelser om bland annat upplopp, skottlossning, bilbränder och annan kriminalitet.

  Sverigedemokraterna ser det som sin uppgift att vända denna utveckling genom att först och främst se till att kommunen tar en invandringspaus och bidra till en ansvarsfull invandringspolitik på nationell nivå. Polis och rättsväsende måste stärkas för ökad synlighet och bättre effektivitet. Fler behöver komma i arbete, och genom att ställa krav på dem som kommer till Sverige att anpassa sig efter de regler, lagar och sedvänjor som gäller här, istället för tvärtom, skapas ett harmoniskt samhälle.

  Först då kan vi få ett sammanhållet Gottsunda, som blir betydligt tryggare än idag och med mindre splittring och segregation. Om vi inte vänder trenden nu riskerar vi att slita sönder samhället ännu mer. SD jobbar för trygghet och tradition och välkomnar människor som vill göra rätt för sig och bidra till det svenska samhället. Den som kommer till vårt Uppsala skall också ta seden dit man kommer, vilket innebär anpassning snarare än frivillig segregering.

  Pavel Gamov (sd)
  gruppledare

  This entry was posted in Stadsdelsutveckling, Uppsala kommunen. Bookmark the permalink.

 • SD Älvkarleby kräver svar om halalslaktat kött

  Av davidperez den 22 februari 2012
  0

  Vid sammanträdet i Älvkarleby kommunfullmäktige onsdag den 22 februari 2012 lämnade Sverigedemokraterna Älvkarleby in en interpellation. Nedan följer interpellationen i sin helhet.

  Interpellation om halalslaktat kött i kommunal verksamhet

  Till utbildnings- och omsorgsnämndens ordförande Lars Öhman (S)

  Den senaste tiden har den barbariska halalslakten uppmärksammats alltmer i både rikstäckande och lokala medier. Halalslakt är den slaktmetod som enligt islam måste användas för att köttet skall vara rent och som går ut på att man med kniv skär av halspulsådern på djuret medan det fortfarande är vid medvetande och låter det förblöda så att det helt och hållet töms på blod. Detta samtidigt som man vänder djuret mot den muslimska vallfartsorten Mecka i Saudiarabien och en imam läser verser ur Koranen.

  Sverigedemokraterna menar att detta tillvägagångssätt är mycket inhumant och utsätter djuret för utdraget och onödigt mycket lidande, vilket rimmar illa med det starka svenska djurskyddet. Detta gäller också om man använder till exempel bedövning, vilket inte ens accepteras av alla muslimer. Vår ståndpunkt är att slaktmetoder skall utgå från vad som är bäst för djuret. Att låta religiösa påbud styra hur djur ska slaktas är i grunden orimligt. Principen vad gäller slakt måste vara att metoden skall vara såväl snabb som smärtfri.

  Vi menar att halalslakt skall vara förbjudet, oavsett bedövning, och att även import av halalslaktat kött till Sverige skall vara förbjudet. Därför menar vi att Älvkarleby bör föregå med gott exempel och inte servera halalslaktat kött eller stödja leverantörer som tillhandahåller det. Halalslaktat kött kan aldrig vara etiskt eller djurskyddsmässigt försvarbart. Även ur ett ekonomiskt och miljövänligt perspektiv är det inte acceptabelt att Älvkarleby kommun skall tillhandahålla särskilt importerat kött när det finns andra alternativ.

  I Hofors kommun i vårt grannlän Gävleborg har nyligen den statliga myndigheten Socialstyrelsen krävt att kommunen ser till att de kommunala boendena för ensamkommande invandrarungdomar serverar halalslaktat kött, vilket i sig är anmärkningsvärt. Detta har tillkommit efter att muslimska boende krävt denna särbehandling. Socialstyrelsen menar att kommunen är ålagd att servera halalslaktat kött eftersom man har sin överenskommelse om asylmottagande, vilket också Älvkarleby kommun har.

  Därför vill jag ställa följande frågor till utbildnings- och omsorgsnämndens ordförande Lars Öhman (S):

  1. Serveras det idag halalslaktat kött i Älvkarleby kommuns verksamheter?

  2. Om det serveras, när började det serveras och efter vilket beslut och av vem/vilka?

  3. Om det inte serveras, finns det några planer från kommunens sida på att börja servera halalslaktat kött och när kommer det att ske i så fall?

  4. Anser du att halalslakt är inhumant och att Älvkarleby kommun bör värna ett starkt djurskydd genom att inte erbjuda halalslaktat kött i sina verksamheter och bojkotta leverantörer som tillhandahåller det?

  Sverigedemokraterna Älvkarleby

 • Replik om muslimska badtider på Gottsundabadet

  Av davidperez den 22 februari 2012
  0

  Nedanstående replik av Pavel Gamov är införd i Upsala Nya Tidning onsdagen den 22 februari 2012.

  Könssegregation – är det något att sträva efter?

  Publ: 22 feb 2012 00:00

  Unt.se » Debatt

  Könssegregation – är det något att sträva efter?

  REPLIK på kommunalrådet Cecilia Forss (M) svar 17/2.
  När Cecilia Forss (M) refererar till debatten i kommunfullmäktige i sin replik om de könssegregerande badtiderna på Gottsundabadet, blir det för oss nödvändigt att klargöra några saker.
  Det är korrekt att Forss i debatten hänvisade till enskilda individers önskan om att få badtider särskilt avsatta för kvinnor. Det är också riktigt att muslimska kvinnor vill kunna bada utan åsyn från män, då den muslimska kulturen påbjuder det. Att dessa tider har inrättats med tanke på just muslimska kvinnor är otvistigt, då personal på Gottsundabadet på direkt fråga från allmänheten bekräftat att så är fallet.

  Men när Forss försöker referera oss Sverigedemokrater slår det slint. Det handlar inte alls om att dessa kvinnor ska följa vår vilja. Det handlar om att kvinnorna ska följa sina mäns vilja. I dagens Sverige reses alltfler krav på att män och kvinnor ska hållas åtskilda av kulturella och religiösa skäl i olika sammanhang. Är det inte i badhuset så är det i skolbänken eller på fritidsgården. Detta är en utveckling som går på tvärs med den strävan efter jämställdhet som företräds av många, inklusive oss Sverigedemokrater. Men tydligen inte av Cecilia Forss.

  Vi trodde att vi kunde enas om en så banal målsättning som att män och kvinnor ska kunna bada tillsammans. Tydligen vill Forss gå i motsatt riktning. Detta handlar i grunden om kvinnor som upplever ett religiöst förtryck från sina män. Forss inser inte detta och väljer att trivialisera problemet. Sverigedemokraternas strävan är att män och kvinnor ska delta i samhällslivet på lika villkor – oavsett ursprung.

  Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp i Uppsala

 • Enkät i UNT om barnomsorgen

  Av davidperez den 14 februari 2012
  0

  I dagens pappersupplaga av Upsala Nya Tidning tisdagen den 14 februari 2012 på sidorna 6 och 7 utfrågas partierna i Uppsala kommunfullmäktige i en enkät om hur man vill lösa krisen i kommunens barnomsorg. Nedan följer Sverigedemokraternas svar av gruppledaren Pavel Gamov.

  Förskoleköer gav budgetplus

  Pavel Gamov, SD
  – Vi anser att man måste öka flexibiliteten, exempelvis genom att erbjuda barnomsorg på fler tider på dygnet och uppmuntra alternativa former av barnomsorg. Genom att fördubbla vårdnadsbidraget kan fler platser frigöras. Vi vill också öka budgeten för barnomsorgen.

 • Insändare: Marmaboendet inte demokratiskt förankrat

  Av davidperez den 7 februari 2012
  0

  Följande insändare av Sverigedemokraterna Älvkarleby finns införd i Arbetarbladets nätupplaga tisdag den 7 februari 2012. Den var även införd i Gefle Dagblad torsdag den 9 februari 2012.

  Marmaboendet inte demokratiskt förankrat

  Marmaborna har inte fått säga sitt

  Publicerad 15:35

  Marmaboendet inte demokratiskt förankrat

  För en tid sedan öppnade Migrationsverket ett ankomstboende i Marma utanför Älvkarleby. Boendets funktion är att avlasta det redan befintliga boendet i Gävle, som är utsatt för ett så hårt tryck på grund av den stora invandringen till Sverige att det krävs fler platser för att avlasta asylmottagandet.
  Beslutet att öppna Marmaboendet har inte fattats i Älvkarleby kommunfullmäktige och är inte heller förankrat hos de lokala politiska partierna, i alla fall inte hos oss sverigedemokrater. Istället är det staten som påtvingat Marmaborna effekterna av sin misslyckade invandrings- och integrationspolitik.
  Vi sverigedemokrater välkomnar den lilla andel riktiga flyktingar som kommer till Sverige, det vill säga kvot- och konventionsflyktingar enligt FN, men vill minska den övriga asyl- och anhöriginvandringen med 90 procent. Med dagens situation där vi har ett splittrat samhälle med stora sociala och ekonomiska problem och en massinvandring vill vi inte medverka till att ytterligare spä på detta genom ett asylboende i Marma.
  Marmaborna har inte tillfrågats om denna utveckling utan har fått en brysk julklapp från staten med 70 boendeplatser på en liten ort med drygt 300 invånare. Det är förståeligt att många har synpunkter på en sådan hantering. Sverigedemokraterna kräver en öppen diskussion och debatt om dessa frågor och att Marmaborna får säga sitt.

  Sverigedemokraterna Älvkarleby

 • Inslag i TV4 Uppsala om muslimska badtider i Gottsunda

  Av davidperez den 31 januari 2012
  0

  Igår måndagen den 30 januari 2012 hade TV4 Nyheterna Uppsala ett inslag om Sverigedemokraternas interpellation i Uppsala kommunfullmäktige om de muslimska badtiderna i Gottsunda.

  Tv-inslaget kan ses här.

  Debatten i kommunfullmäktige kan ses i efterhand via webb-tv här.

  Interpellationen och interpellationssvaret ifrån kommunalrådet Cecilia Forss (M) kan läsas här.

 • SR om muslimska badtider i Gottsunda

  Av davidperez den 26 januari 2012
  0

  ”Studio Ett” i Sveriges Radio P1 uppmärksammade fredagen den 20 januari 2012 de muslimska badtiderna i stadsdelen Gottsunda i Uppsala:

  Fadimes betydelse idag (Studio Ett, 2012-01-20)
  ”Tillmötesgår patriarkala strukturer” (Upplandsnytt, 2012-01-24)

  Sverigedemokraterna i Uppsala kommunfullmäktige har sedan tidigare lämnat in en interpellation i ämnet:

  Interpellation om könssegregerade badtider på Gottsundabadet

  Till fritids- och naturvårdsnämndens ordförande

  På det kommunala Gottsundabadet anordnas så kallade tjejkvällar mellan klockan 18 och 20 på söndagkvällar. Detta marknadsförs på Fyrishovs hemsida med texten: ”Söndagar mellan klockan 18 och 20 har tjejerna hela Gottsundabadet för sig själva. Både gym och bad. En perfekt avslutning på veckan.” Vid en första anblick låter det både attraktivt och en smula gemytligt. Men när man skärskådar bakgrunden till det hela och reflekterar kring behovet av dessa tjejkvällar blir bilden en annan.

  Gottsunda är en stadsdel med en hög andel innevånare med utländsk bakgrund, många med rötter i muslimska länder, vilket medför att den muslimska kulturen får sägas vara utbredd i Gottsunda. Denna muslimska kultur tillåter inte män och kvinnor att bada tillsammans, ty risken att de badande kvinnorna skulle egga och hetsa upp männen vore alltför stor.

  På direkt fråga har företrädare för Gottsundabadet bekräftat att dessa tjejkvällar är tillskapade och avsedda just för muslimska kvinnor. Därom råder med andra ord inget tvivel.

  Detta är inte på något sätt unikt för Uppsala, utan förekommer på många platser runt om i landets kommuner. Det avspeglar sig även i skolornas simundervisning, där flickor med muslimsk bakgrund inte kan tillgodogöra sig undervisningen med hänsyn till deras religiösa bakgrund.

  Att då anordna särskilda tjejkvällar kan verka oskyldigt och behjärtansvärt, men är i själva verket förödande. Det skapar en onödig segregation och spär på det utanförskap som många av dessa flickor och kvinnor redan omfattas av. I stället måste vi från samhällets sida skapa förutsättningar för att män och kvinnor, oavsett kulturell och religiös bakgrund, kan leva och verka tillsammans, överallt i samhället – inklusive simbassängen.

  Med anledning av det ovan anförda vill vi rikta följande frågor till fritids- och naturvårdsnämndens ordförande:

  1. Anser du att detta är något positivt för integrationen och den kulturella sammanhållningen i Uppsala kommun?
  2. a) Om ja på föregående fråga, hur kan ökad uppdelning och åtskiljande mellan kvinnor och män bidra till att stärka den – typiskt svenska – jämställdheten?
  b) Om nej, vad avser du vidta för åtgärder för att förändra detta?

  Uppsala den 26 september 2011

  Pavel Gamov (SD)

 • SD-fråga om trygghetslarm i hemtjänsten

  Av davidperez den 26 januari 2012
  0

  Sverigedemokraternas gruppledare i Uppsala kommunfullmäktige, Pavel Gamov, har ställt en fråga till kommunalrådet, tillika äldrenämndens ordförande, Ebba Busch (KD) om de missförhållanden som Upplandsnytt nyligen uppmärksammat kring trygghetslarm i Uppsala kommuns hemtjänst.

  Pavel Gamov (SD) kommenterar:

  – Det är väldigt allvarligt att det finns fall där trygghetslarm för kommunens seniorer slagits ut i så mycket som fem dygn. Vi menar att kommunen istället för att skylla ifrån sig måste ta sitt ansvar och se till att åtgärda dessa problem för att garantera att trygghetslarmen fungerar i alla lägen och att våra äldre känner sig trygga.

  Fråga om trygghetslarm i hemtjänsten

  Till äldrenämndens ordförande

  Den 30 december 2011 uppmärksammade Upplandsnytt missförhållanden kring de trygghetslarm som många av våra äldre kommuninvånare är utrustade med. Det visade sig att dessa larm slutat fungera i samband med att telenätet slogs ut. I det aktuella fallet var en äldre kvinna i Uppsala kommun utan trygghetslarm i hela fem dygn.

  Hemtjänsten menade att detta låg på teleoperatörernas ansvar, som i sin tur hävdade att de inte hade något med trygghetslarmens funktion att göra och att de på grund av kostnaderna slutat prioritera avbrott hos kunder med trygghetslarm.

  Detta menar Sverigedemokraterna är helt oacceptabelt, särskilt med tanke på att såväl äldrenämnden som nämnden för hälsa och omsorg framhåller just ”trygghet” som främsta värdeord respektive upplevelsekriterium i inledningen av nämndernas uppdragsplaner. Sverigedemokraterna menar att alla kommuninvånare skall kunna känna sig trygga, oavsett ålder och oavsett om man bor i stad eller på landsbygd.

  Med anledning av detta vill jag fråga äldrenämndens ordförande:

  Hur arbetar du och kommunen med att medborgare med trygghetslarm aldrig mer skall bortprioriteras, oavsett yttre omständigheter såsom väderförhållanden och liknande?

  Uppsala den 25 januari 2012

  Pavel Gamov (SD)
  gruppledare

 • SCB: SD ökar i Uppsala län

  Av davidperez den 11 december 2011
  0

  Statistiska centralbyrån (SCB) publicerar två gånger om året en stor partisympatiundersökning (PSU) – dels majmätningen i juni, dels novembermätningen i december.

  I den PSU som publicerades den 7 december 2011 går Sverigedemokraterna framåt i valkretsen Uppsala län. SD ökar från 0,6 procent i majmätningen till 2,2 procent i novembermätningen, det vill säga nästan en fyrdubbling.

  Den fråga som ställts till 176 röstberättigade i Uppsala län under november månad är vilket parti man tycker är bäst, varför de lokala mätningarna alltså inte avspeglar ett eventuellt valresultat. Det låga antalet intervjuer är också en osäkerhetsfaktor.

  Under 2010 fick partiet 1,7 procent i majmätningen och 1,1 procent i novembermätningen i Uppsala län. På riksnivå är i decembermätningen 2011 resultatet 5,7 procent.

  Mer information:

  Lokal november-PSU 2011
  Lokal maj-PSU 2011
  Lokal november-PSU 2010
  Lokal maj-PSU 2010
  status.st

 • Debattartikel om Uppsalas sfi-undervisning

  Av davidperez den 15 november 2011
  0

  Följande debattartikel var införd i Upsala Nya Tidning den 27 oktober 2011. Sverigedemokraterna har även inlämnat en interpellation i ärendet till Uppsala kommunfullmäktige.

  Publ: 27 okt 2011 00:00
  Unt.se » Debatt

  Alliansen skapar sfi-haveri

  Privatiseringen av Uppsalas sfi-utbildning är den direkta orsaken till att resultaten försämrats kraftigt bland kommunens elever, skriver Pavel Gamov med flera.

  UNT rapporterar 9/10 att resultaten för undervisningen i svenska för invandrare (sfi) sjunkit markant i Uppsala kommun sedan majoriteten privatiserade delar av utbildningen 2007. På några år har Uppsalas sfi-utbildning gått från att vara en av de bästa i landet till en av de sämsta.

  En av de viktigaste delarna i anpassningen till det svenska samhället består av att lära sig det svenska språket. Därför är en gedigen svenskutbildning av yttersta vikt. Visserligen finns det många brister i dagens utbildning, men vi måste göra det bästa av situationen. Men när Sveriges fjärde största kommun dalar i statistiken för antalet godkända elever kan man definitivt inte säga att situationen är bra, utan åtgärder måste vidtas omgående.

  Den borgerliga regeringen har infört en så kallad sfi-bonus, ett bidrag på upp till 12 000 kronor till dem som avslutar sin sfi-utbildning med godkänt resultat. Syftet med bonusen är att öka motivationen för studierna och få upp resultaten. Nationellt sett har resultaten också ökat något de senaste åren. I Uppsala kommun har trenden dock gått i motsatt riktning. Endast en tredjedel av eleverna får godkänt, enligt en rapport som tillkommit på initiativ av Vuxenutbildningen Linnés rektor Lena Borgudd Nilsson.

  Efter att den borgerliga majoriteten 2007 upphandlade och delade upp sfi-undervisningen i Uppsala på tre anordnare – dels kommunala Vuxenutbildningen Linné, dels de privata företagen Lernia och Hermods – har resultaten fullkomligt rasat. Före 2007 låg andelen godkända på 45 procent mot genomsnittet på 33 procent medan det i dag är 35 procent i Uppsala mot rikssnittets 47. Dessutom har antalet timmar varje elev behöver för att klara sitt slutprov ökat med nästan 90 procent, från 400 till 750.

  Med anledning av detta har SD ställt en interpellation till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Mohamad Hassan (FP) där vi vill veta vad kommunen avser att vidta för åtgärder för att komma till rätta med problemen. Sverigedemokraterna kräver att sfi-utbildningen i vår kommun förbättras avsevärt och återigen blir en av landets bästa.

  Sverigedemokraternas KF-grupp i Uppsala

  UNT 27/10 2011

 • Yttrandefrihetssamtal med Jonas Åkerlund (SD)

  Av davidperez den 10 november 2011
  0

  Ikväll onsdagen den 9 november 2011 deltog Jonas Åkerlund, riksdagsledamot och vice partiledare i Sverigedemokraterna, i ett panelsamtal i Uppsala om yttrandefriheten. Samtalet ägde rum kl. 19–21 på universitetshuset och bar titeln ”Det fria ordet – samtal om yttrandefrihetens gränser”.

  Ytttrandefrihetssamtal i Uppsala med bland andra Jonas Åkerlund (SD). Foto: Privat.

  Ytttrandefrihetssamtal i Uppsala med bland andra Jonas Åkerlund (SD). Foto: Privat.

  Arrangör var Juridiska föreningen i Uppsala, och utöver Åkerlund deltog även justitieråd Göran Lambertz, redaktionschef Sakine Madon, riksdagsledamot Carl-Oskar Bohlin (M), Ardalan Shekarabi (S) samt professor Elisabeth Gerle.

 • SD Uppsala i medborgardialog om dubbdäcksförbud

  Av davidperez den 17 maj 2011
  0

  Tisdagen den 10 maj 2011 deltog två representanter från Sverigedemokraterna Uppsala på den medborgardialog som Gatu- och trafiknämnden (GTN) i Uppsala kommun anordnade om det kontroversiella dubbdäcksförbudet på Kungsgatan och Vaksalagatan i centrala Uppsala.

  Medborgardialogen ägde rum på Scandic Uppsala Nord i norra Uppsala och lockade ett trettiotal deltagare. De som höll i föredraget var GTN:s ordförande, tillika kommunalrådet, Stefan Hanna (C), tjänstemän från Gatu- och trafikkontoret respektive Miljökontoret i Uppsala kommun samt en lokal trafikpolis från Polismyndigheten i Uppsala län.

  På dialogmötet fick SD-representanterna, bland andra gruppledaren i Uppsala kommunfullmäktige Pavel Gamov, ställa en rad olika frågor om dubbdäcksförbudet, som bland annat försämrar trafiksäkerheten och slår mot både landsbygd och cityhandel. Överlag var det nästan enbart kritiska röster som hördes på mötet.

  Stefan Hanna (C) och tjänstemännen hade svårt att försvara och motivera det dubbdäcksförbud som endast två andra kommuner i landet, Stockholm och Göteborg, valt att införa, varav Göteborg nu överväger att avskaffa förbudet eftersom det inte gett önskad effekt.

  Sverigedemokraterna är det enda partiet i Uppsala kommun som är emot dubbdäcksförbudet och som driver det som en viktig fråga. Vi lovar att återkomma till detta i vårt kommande kommunalpolitiska arbete eftersom vi vet att det är en viktig fråga för många Uppsalabor och eftersom det finns andra lösningar.

 • SD Uppsala interpellerar om illegala invandrare

  Av davidperez den 17 april 2011
  0

  I sin första interpellation för mandatperioden interpellerar nu Sverigedemokraterna om situationen med illegala invandrare i Uppsala kommun.

  Pavel Gamov, gruppledare för Sverigedemokraterna i Uppsala kommunfullmäktige, undrar i en skriftlig fråga till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Mohamad Hassan (FP) hur många illegala invandrare som uppehåller sig i kommunen, vad kommunen har för ansvar för att dessa utvisas och hur man kommer att arbeta att för att förhindra att fler stannar i Uppsala.

  – Denna fråga är viktig inte minst eftersom vi ser att Alliansen och Miljöpartiet på riksnivå mött en överenskommelse som gör att illegala invandrare får rätt till gratis sjukvård och skola samt rätt att starta företag. Detta samtidigt som riksdagens utredningstjänst nyligen visat att cirka 60 000 asylsökande som fått avslag de senaste tio åren inte lämnat landet. Det är viktigt att de asylsökande som får avvisningsbeslut också lämnar landet. Vi vill ta reda på hur stort problemet är i Uppsala kommun och hur kommunen arbetar för att lösa det, säger Pavel Gamov.

  Nedan följer interpellation i sin helhet.

  Uppsala 2011-04-17

  Till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Mohamad Hassan (FP)

  Interpellation om illegala invandrare

  Enligt statistik som riksdagens utredningstjänst, RUT, presenterade den 17 mars 2011 (dnr 2011:373) har 75 procent av de asylsökande som fått avslag på sin asylansökan av Migrationsverket och fått lagakraftvunna avvisningsbeslut de senaste tio åren inte lämnat riket utan uppehåller sig med största sannolikhet fortfarande i Sverige.

  Med andra ord har tre fjärdedelar av de avvisningsbeslut som Migrationsverket överlämnat till Polismyndigheten de senaste tio åren inte verkställts. Totalt handlar det om nästan 60 000 personer som fått avslag men som inte lämnat landet.

  Det är rimligt att anta att en viss del av dessa illegala invandrare uppehåller sig i Uppsala län, landets sjätte mest folkrika län, och Sveriges fjärde största kommun Uppsala. Uppsala har mindre än en timmes reseavstånd till huvudstaden Stockholm och ännu kortare avstånd till landets största internationella flygplats Arlanda.

  I exempelvis Knivsta kommun, som fram till den 1 januari 2003 tillhörde Uppsala kommun, finns Alsike kloster. Anmärkningsvärt nog är detta kloster sedan 1978 ökänt för att ha satt i system att begå lagbrott genom att skydda brottslingar i form av att gömma illegala invandrare.

  Trots kännedom om detta har Polismyndigheten av oförklarliga skäl inte gjort några som helst ingripanden mot detta kloster mer än en enda gång till dags dato. Ingripandet skedde 1993. Klostret ligger endast cirka 15 km från Uppsala, och det finns goda både buss- och tågkommunikationer från Knivsta till Uppsala.

  Den 5 november 2010 kunde Upsala Nya Tidning rapportera om att Alsike kloster numera är överfullt på grund av det stora trycket av illegala invandrare. Klostret sägs vara så fullt att man tvingas neka illegala invandrare rum där.

  Detta sammantaget med att den massiva invandringen till Sverige ökar år efter år och att samtliga 8 kommuner i Uppsala län och samtliga 26 kommuner i närliggande Stockholms län tecknat överenskommelser med länsstyrelsen respektive Migrationsverket om att ta emot asylsökande gör att situationen ter sig mycket oroande och allvarlig. Lägg därtill att det de senaste decennierna inte minst i Uppsala bildats parallella samhällen i invandrartäta bostadsområden som Gottsunda, Stenhagen, Gränby och Sävja.

  Dessa illegala invandrare, som med politiskt korrekt nyspråk ibland kallas för ”papperslösa flyktingar”, är ingenting annat än brottslingar som enligt lag skall utvisas ur Sverige i enlighet med lagakraftvunna myndighetsbeslut. För det första är de inte flyktingar eftersom alla asylsökande med giltiga flyktingskäl får asyl i Sverige, ett land med kanske västvärldens mest liberala och extrema invandringspolitik.

  För det andra är de inte heller papperslösa eftersom man de facto får papper på sitt avslag. Däremot väljer de ofta att kasta detta, tillsammans med övriga identitetshandlingar, för att sedan bryta mot lagen. Det gör man till skillnad från de laglydiga asylsökande som återvänder till sina hemländer efter avslag på sin asylansökan.

  Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande frågor till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Mohamad Hassan (FP), som är ansvarig för flyktingmottagandet i Uppsala kommun:

  1. Hur många illegala invandrare uppehåller sig i Uppsala kommun idag?

  2. Hur arbetar du och Uppsala kommun aktivt för att dessa illegala invandrare skall lämna Uppsala kommun och Sverige snarast möjligt?

  3. Har Uppsala kommun idag något samarbete med Polismyndigheten i Uppsala län angående att utvisa illegala invandrare i kommunen?

  4. Om svaret på fråga tre är nej, kommer du och Uppsala kommun att ta initiativ till att ett sådant samarbete om att utvisa illegala invandrare kommer på plats snarast möjligt?

  5. Hur kommer du och Uppsala kommun att arbeta för att förhindra att illegala invandrare uppehåller sig här?

  Pavel Gamov (SD)

 • Motioner om förbud mot tiggeri och medborgarförslag

  Av davidperez den 28 mars 2011
  0

  Vid kommunfullmäktigesammanträdet i Uppsala kommun idag måndagen den 28 mars 2011 lämnade Sverigedemokraterna in sina två för denna mandatperiod första motioner till fullmäktiges presidium. Den ena motionen handlar om att förbjuda tiggeri på offentlig plats i Uppsala kommun och den andra om att införa möjligheten för medborgare i Uppsala kommun att väcka medborgarförslag i kommunfullmäktige.

  Pavel Gamov, gruppledare för Sverigedemokraterna i Uppsala kommunfullmäktige, kommenterar:

  – I våra två första KF-motioner för den nya mandatperioden tar vi sverigedemokrater upp två viktiga frågor, nämligen rätten till trygghet och privatliv i det offentliga rummet och att kommunen måste demokratiseras och minska avståndet mellan folkvalda och allmänheten. Båda dessa två frågor ligger helt klart i linje med Sverigedemokraternas politik om ökad trygghet på gator och torg samt stärkandet och vitaliserandet av demokratin, säger Pavel Gamov.

  Se även:

  Tiggeri och demokrati i SD-förslag (Upsala Nya Tidning, 2011-03-28 kl. 19.10)
  ”Förbjud tiggeriet” (TV4 Nyheterna Uppsala, 2011-03-29 05.04)