Sverigedemokraterna Uppland | Sverigedemokraterna i Uppsala län | Sida 25

Sverigedemokraterna Uppland

 

Välkommen till Sverigedemokraterna Uppland!

Varmt välkommen till Sverigedemokraternas partidistrikt i Uppsala län.

 

Simon Alm

Distriktsordförande SD Uppland

Postadress
Box 1932, 751 49 Uppsala
Skicka e-post till oss
Tel: 018-44 44 999

 

 

 • Insändare: Marmaboendet inte demokratiskt förankrat

  Av davidperez den 7 februari 2012
  0

  Följande insändare av Sverigedemokraterna Älvkarleby finns införd i Arbetarbladets nätupplaga tisdag den 7 februari 2012. Den var även införd i Gefle Dagblad torsdag den 9 februari 2012.

  Marmaboendet inte demokratiskt förankrat

  Marmaborna har inte fått säga sitt

  Publicerad 15:35

  Marmaboendet inte demokratiskt förankrat

  För en tid sedan öppnade Migrationsverket ett ankomstboende i Marma utanför Älvkarleby. Boendets funktion är att avlasta det redan befintliga boendet i Gävle, som är utsatt för ett så hårt tryck på grund av den stora invandringen till Sverige att det krävs fler platser för att avlasta asylmottagandet.
  Beslutet att öppna Marmaboendet har inte fattats i Älvkarleby kommunfullmäktige och är inte heller förankrat hos de lokala politiska partierna, i alla fall inte hos oss sverigedemokrater. Istället är det staten som påtvingat Marmaborna effekterna av sin misslyckade invandrings- och integrationspolitik.
  Vi sverigedemokrater välkomnar den lilla andel riktiga flyktingar som kommer till Sverige, det vill säga kvot- och konventionsflyktingar enligt FN, men vill minska den övriga asyl- och anhöriginvandringen med 90 procent. Med dagens situation där vi har ett splittrat samhälle med stora sociala och ekonomiska problem och en massinvandring vill vi inte medverka till att ytterligare spä på detta genom ett asylboende i Marma.
  Marmaborna har inte tillfrågats om denna utveckling utan har fått en brysk julklapp från staten med 70 boendeplatser på en liten ort med drygt 300 invånare. Det är förståeligt att många har synpunkter på en sådan hantering. Sverigedemokraterna kräver en öppen diskussion och debatt om dessa frågor och att Marmaborna får säga sitt.

  Sverigedemokraterna Älvkarleby

 • Inslag i TV4 Uppsala om muslimska badtider i Gottsunda

  Av davidperez den 31 januari 2012
  0

  Igår måndagen den 30 januari 2012 hade TV4 Nyheterna Uppsala ett inslag om Sverigedemokraternas interpellation i Uppsala kommunfullmäktige om de muslimska badtiderna i Gottsunda.

  Tv-inslaget kan ses här.

  Debatten i kommunfullmäktige kan ses i efterhand via webb-tv här.

  Interpellationen och interpellationssvaret ifrån kommunalrådet Cecilia Forss (M) kan läsas här.

 • SD-fråga om trygghetslarm i hemtjänsten

  Av davidperez den 26 januari 2012
  0

  Sverigedemokraternas gruppledare i Uppsala kommunfullmäktige, har ställt en fråga till kommunalrådet, tillika äldrenämndens ordförande, Ebba Busch (KD) om de missförhållanden som Upplandsnytt nyligen uppmärksammat kring trygghetslarm i Uppsala kommuns hemtjänst.

  (SD) kommenterar:

  – Det är väldigt allvarligt att det finns fall där trygghetslarm för kommunens seniorer slagits ut i så mycket som fem dygn. Vi menar att kommunen istället för att skylla ifrån sig måste ta sitt ansvar och se till att åtgärda dessa problem för att garantera att trygghetslarmen fungerar i alla lägen och att våra äldre känner sig trygga.

  Fråga om trygghetslarm i hemtjänsten

  Till äldrenämndens ordförande

  Den 30 december 2011 uppmärksammade Upplandsnytt missförhållanden kring de trygghetslarm som många av våra äldre kommuninvånare är utrustade med. Det visade sig att dessa larm slutat fungera i samband med att telenätet slogs ut. I det aktuella fallet var en äldre kvinna i Uppsala kommun utan trygghetslarm i hela fem dygn.

  Hemtjänsten menade att detta låg på teleoperatörernas ansvar, som i sin tur hävdade att de inte hade något med trygghetslarmens funktion att göra och att de på grund av kostnaderna slutat prioritera avbrott hos kunder med trygghetslarm.

  Detta menar Sverigedemokraterna är helt oacceptabelt, särskilt med tanke på att såväl äldrenämnden som nämnden för hälsa och omsorg framhåller just ”trygghet” som främsta värdeord respektive upplevelsekriterium i inledningen av nämndernas uppdragsplaner. Sverigedemokraterna menar att alla kommuninvånare skall kunna känna sig trygga, oavsett ålder och oavsett om man bor i stad eller på landsbygd.

  Med anledning av detta vill jag fråga äldrenämndens ordförande:

  Hur arbetar du och kommunen med att medborgare med trygghetslarm aldrig mer skall bortprioriteras, oavsett yttre omständigheter såsom väderförhållanden och liknande?

  Uppsala den 25 januari 2012

  (SD)
  gruppledare

 • SCB: SD ökar i Uppsala län

  Av davidperez den 11 december 2011
  0

  Statistiska centralbyrån (SCB) publicerar två gånger om året en stor partisympatiundersökning (PSU) – dels majmätningen i juni, dels novembermätningen i december.

  I den PSU som publicerades den 7 december 2011 går Sverigedemokraterna framåt i valkretsen Uppsala län. SD ökar från 0,6 procent i majmätningen till 2,2 procent i novembermätningen, det vill säga nästan en fyrdubbling.

  Den fråga som ställts till 176 röstberättigade i Uppsala län under november månad är vilket parti man tycker är bäst, varför de lokala mätningarna alltså inte avspeglar ett eventuellt valresultat. Det låga antalet intervjuer är också en osäkerhetsfaktor.

  Under 2010 fick partiet 1,7 procent i majmätningen och 1,1 procent i novembermätningen i Uppsala län. På riksnivå är i decembermätningen 2011 resultatet 5,7 procent.

  Mer information:

  Lokal november-PSU 2011
  Lokal maj-PSU 2011
  Lokal november-PSU 2010
  Lokal maj-PSU 2010
  status.st

 • Debattartikel om Uppsalas sfi-undervisning

  Av davidperez den 15 november 2011
  0

  Följande debattartikel var införd i Upsala Nya Tidning den 27 oktober 2011. Sverigedemokraterna har även inlämnat en interpellation i ärendet till Uppsala kommunfullmäktige.

  Publ: 27 okt 2011 00:00
  Unt.se » Debatt

  Alliansen skapar sfi-haveri

  Privatiseringen av Uppsalas sfi-utbildning är den direkta orsaken till att resultaten försämrats kraftigt bland kommunens elever.

  UNT rapporterar 9/10 att resultaten för undervisningen i svenska för invandrare (sfi) sjunkit markant i Uppsala kommun sedan majoriteten privatiserade delar av utbildningen 2007. På några år har Uppsalas sfi-utbildning gått från att vara en av de bästa i landet till en av de sämsta.

  En av de viktigaste delarna i anpassningen till det svenska samhället består av att lära sig det svenska språket. Därför är en gedigen svenskutbildning av yttersta vikt. Visserligen finns det många brister i dagens utbildning, men vi måste göra det bästa av situationen. Men när Sveriges fjärde största kommun dalar i statistiken för antalet godkända elever kan man definitivt inte säga att situationen är bra, utan åtgärder måste vidtas omgående.

  Den borgerliga regeringen har infört en så kallad sfi-bonus, ett bidrag på upp till 12 000 kronor till dem som avslutar sin sfi-utbildning med godkänt resultat. Syftet med bonusen är att öka motivationen för studierna och få upp resultaten. Nationellt sett har resultaten också ökat något de senaste åren. I Uppsala kommun har trenden dock gått i motsatt riktning. Endast en tredjedel av eleverna får godkänt, enligt en rapport som tillkommit på initiativ av Vuxenutbildningen Linnés rektor Lena Borgudd Nilsson.

  Efter att den borgerliga majoriteten 2007 upphandlade och delade upp sfi-undervisningen i Uppsala på tre anordnare – dels kommunala Vuxenutbildningen Linné, dels de privata företagen Lernia och Hermods – har resultaten fullkomligt rasat. Före 2007 låg andelen godkända på 45 procent mot genomsnittet på 33 procent medan det i dag är 35 procent i Uppsala mot rikssnittets 47. Dessutom har antalet timmar varje elev behöver för att klara sitt slutprov ökat med nästan 90 procent, från 400 till 750.

  Med anledning av detta har SD ställt en interpellation till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Mohamad Hassan (FP) där vi vill veta vad kommunen avser att vidta för åtgärder för att komma till rätta med problemen. Sverigedemokraterna kräver att sfi-utbildningen i vår kommun förbättras avsevärt och återigen blir en av landets bästa.

  Sverigedemokraternas KF-grupp i Uppsala

  UNT 27/10 2011

 • Yttrandefrihetssamtal med Jonas Åkerlund (SD)

  Av davidperez den 10 november 2011
  0

  Ikväll onsdagen den 9 november 2011 deltog Jonas Åkerlund, riksdagsledamot och vice partiledare i Sverigedemokraterna, i ett panelsamtal i Uppsala om yttrandefriheten. Samtalet ägde rum kl. 19–21 på universitetshuset och bar titeln ”Det fria ordet – samtal om yttrandefrihetens gränser”.

  Ytttrandefrihetssamtal i Uppsala med bland andra Jonas Åkerlund (SD). Foto: Privat.

  Ytttrandefrihetssamtal i Uppsala med bland andra Jonas Åkerlund (SD). Foto: Privat.

  Arrangör var Juridiska föreningen i Uppsala, och utöver Åkerlund deltog även justitieråd Göran Lambertz, redaktionschef Sakine Madon, riksdagsledamot Carl-Oskar Bohlin (M), Ardalan Shekarabi (S) samt professor Elisabeth Gerle.

 • SD Uppsala i medborgardialog om dubbdäcksförbud

  Av davidperez den 17 maj 2011
  0

  Tisdagen den 10 maj 2011 deltog två representanter från Sverigedemokraterna Uppsala på den medborgardialog som Gatu- och trafiknämnden (GTN) i Uppsala kommun anordnade om det kontroversiella dubbdäcksförbudet på Kungsgatan och Vaksalagatan i centrala Uppsala.

  Medborgardialogen ägde rum på Scandic Uppsala Nord i norra Uppsala och lockade ett trettiotal deltagare. De som höll i föredraget var GTN:s ordförande, tillika kommunalrådet, Stefan Hanna (C), tjänstemän från Gatu- och trafikkontoret respektive Miljökontoret i Uppsala kommun samt en lokal trafikpolis från Polismyndigheten i Uppsala län.

  På dialogmötet fick SD-representanterna, bland andra gruppledaren i Uppsala kommunfullmäktige ställa en rad olika frågor om dubbdäcksförbudet, som bland annat försämrar trafiksäkerheten och slår mot både landsbygd och cityhandel. Överlag var det nästan enbart kritiska röster som hördes på mötet.

  Stefan Hanna (C) och tjänstemännen hade svårt att försvara och motivera det dubbdäcksförbud som endast två andra kommuner i landet, Stockholm och Göteborg, valt att införa, varav Göteborg nu överväger att avskaffa förbudet eftersom det inte gett önskad effekt.

  Sverigedemokraterna är det enda partiet i Uppsala kommun som är emot dubbdäcksförbudet och som driver det som en viktig fråga. Vi lovar att återkomma till detta i vårt kommande kommunalpolitiska arbete eftersom vi vet att det är en viktig fråga för många Uppsalabor och eftersom det finns andra lösningar.

 • SD Uppsala interpellerar om illegala invandrare

  Av davidperez den 17 april 2011
  0

  I sin första interpellation för mandatperioden interpellerar nu Sverigedemokraterna om situationen med illegala invandrare i Uppsala kommun.

  Gruppledaren för Sverigedemokraterna i Uppsala kommunfullmäktige, undrar i en skriftlig fråga till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Mohamad Hassan (FP) hur många illegala invandrare som uppehåller sig i kommunen, vad kommunen har för ansvar för att dessa utvisas och hur man kommer att arbeta att för att förhindra att fler stannar i Uppsala.

  – Denna fråga är viktig inte minst eftersom vi ser att Alliansen och Miljöpartiet på riksnivå mött en överenskommelse som gör att illegala invandrare får rätt till gratis sjukvård och skola samt rätt att starta företag. Detta samtidigt som riksdagens utredningstjänst nyligen visat att cirka 60 000 asylsökande som fått avslag de senaste tio åren inte lämnat landet. Det är viktigt att de asylsökande som får avvisningsbeslut också lämnar landet. Vi vill ta reda på hur stort problemet är i Uppsala kommun och hur kommunen arbetar för att lösa det.

  Nedan följer interpellation i sin helhet.

  Uppsala 2011-04-17

  Till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Mohamad Hassan (FP)

  Interpellation om illegala invandrare

  Enligt statistik som riksdagens utredningstjänst, RUT, presenterade den 17 mars 2011 (dnr 2011:373) har 75 procent av de asylsökande som fått avslag på sin asylansökan av Migrationsverket och fått lagakraftvunna avvisningsbeslut de senaste tio åren inte lämnat riket utan uppehåller sig med största sannolikhet fortfarande i Sverige.

  Med andra ord har tre fjärdedelar av de avvisningsbeslut som Migrationsverket överlämnat till Polismyndigheten de senaste tio åren inte verkställts. Totalt handlar det om nästan 60 000 personer som fått avslag men som inte lämnat landet.

  Det är rimligt att anta att en viss del av dessa illegala invandrare uppehåller sig i Uppsala län, landets sjätte mest folkrika län, och Sveriges fjärde största kommun Uppsala. Uppsala har mindre än en timmes reseavstånd till huvudstaden Stockholm och ännu kortare avstånd till landets största internationella flygplats Arlanda.

  I exempelvis Knivsta kommun, som fram till den 1 januari 2003 tillhörde Uppsala kommun, finns Alsike kloster. Anmärkningsvärt nog är detta kloster sedan 1978 ökänt för att ha satt i system att begå lagbrott genom att skydda brottslingar i form av att gömma illegala invandrare.

  Trots kännedom om detta har Polismyndigheten av oförklarliga skäl inte gjort några som helst ingripanden mot detta kloster mer än en enda gång till dags dato. Ingripandet skedde 1993. Klostret ligger endast cirka 15 km från Uppsala, och det finns goda både buss- och tågkommunikationer från Knivsta till Uppsala.

  Den 5 november 2010 kunde Upsala Nya Tidning rapportera om att Alsike kloster numera är överfullt på grund av det stora trycket av illegala invandrare. Klostret sägs vara så fullt att man tvingas neka illegala invandrare rum där.

  Detta sammantaget med att den massiva invandringen till Sverige ökar år efter år och att samtliga 8 kommuner i Uppsala län och samtliga 26 kommuner i närliggande Stockholms län tecknat överenskommelser med länsstyrelsen respektive Migrationsverket om att ta emot asylsökande gör att situationen ter sig mycket oroande och allvarlig. Lägg därtill att det de senaste decennierna inte minst i Uppsala bildats parallella samhällen i invandrartäta bostadsområden som Gottsunda, Stenhagen, Gränby och Sävja.

  Dessa illegala invandrare, som med politiskt korrekt nyspråk ibland kallas för ”papperslösa flyktingar”, är ingenting annat än brottslingar som enligt lag skall utvisas ur Sverige i enlighet med lagakraftvunna myndighetsbeslut. För det första är de inte flyktingar eftersom alla asylsökande med giltiga flyktingskäl får asyl i Sverige, ett land med kanske västvärldens mest liberala och extrema invandringspolitik.

  För det andra är de inte heller papperslösa eftersom man de facto får papper på sitt avslag. Däremot väljer de ofta att kasta detta, tillsammans med övriga identitetshandlingar, för att sedan bryta mot lagen. Det gör man till skillnad från de laglydiga asylsökande som återvänder till sina hemländer efter avslag på sin asylansökan.

  Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande frågor till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Mohamad Hassan (FP), som är ansvarig för flyktingmottagandet i Uppsala kommun:

  1. Hur många illegala invandrare uppehåller sig i Uppsala kommun idag?

  2. Hur arbetar du och Uppsala kommun aktivt för att dessa illegala invandrare skall lämna Uppsala kommun och Sverige snarast möjligt?

  3. Har Uppsala kommun idag något samarbete med Polismyndigheten i Uppsala län angående att utvisa illegala invandrare i kommunen?

  4. Om svaret på fråga tre är nej, kommer du och Uppsala kommun att ta initiativ till att ett sådant samarbete om att utvisa illegala invandrare kommer på plats snarast möjligt?

  5. Hur kommer du och Uppsala kommun att arbeta för att förhindra att illegala invandrare uppehåller sig här?

  (SD)

 • Motioner om förbud mot tiggeri och medborgarförslag

  Av davidperez den 28 mars 2011
  0

  Vid kommunfullmäktigesammanträdet i Uppsala kommun idag måndagen den 28 mars 2011 lämnade Sverigedemokraterna in sina två för denna mandatperiod första motioner till fullmäktiges presidium. Den ena motionen handlar om att förbjuda tiggeri på offentlig plats i Uppsala kommun och den andra om att införa möjligheten för medborgare i Uppsala kommun att väcka medborgarförslag i kommunfullmäktige.

  Gruppledaren för Sverigedemokraterna i Uppsala kommunfullmäktige, kommenterar:

  – I våra två första KF-motioner för den nya mandatperioden tar vi sverigedemokrater upp två viktiga frågor, nämligen rätten till trygghet och privatliv i det offentliga rummet och att kommunen måste demokratiseras och minska avståndet mellan folkvalda och allmänheten. Båda dessa två frågor ligger helt klart i linje med Sverigedemokraternas politik om ökad trygghet på gator och torg samt stärkandet och vitaliserandet av demokratin.

  Se även:

  Tiggeri och demokrati i SD-förslag (Upsala Nya Tidning, 2011-03-28 kl. 19.10)
  ”Förbjud tiggeriet” (TV4 Nyheterna Uppsala, 2011-03-29 05.04)

 • Insändare i UNT om slopat dubbdäcksförbud

  Av davidperez den 28 mars 2011
  0

  I dagens pappers- och nätupplaga av lokaltidningen Upsala Nya Tidning (UNT) har Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp följande insändare införd.

  SD vill slopa dubbdäcksförbud (Upsala Nya Tidning, 2011-03-28 kl. 09.37)

  Publ: 28 mar 2011 09:37 Uppdaterad

  Unt.se » Debatt

  SD vill slopa dubbdäcksförbud

  MILJÖ. I Upplandsnytt i tisdags meddelade Centerpartiets kommunalråd i Uppsala kommun, Stefan Hanna, att det mycket omdiskuterade dubbdäcksförbudet på Kungsgatan i centrala Uppsala kan komma att rivas upp och att han och hans parti är positivt inställda till detta.

  Sverigedemokraterna i Uppsala kommun välkomnar beskedet från Hanna och menar att dubbdäcksförbudet inte fyllt sitt syfte utan i mångt och mycket ställt till med bekymmer för Uppsalas bilister och skapat onödiga risker för stadens trafikanter. Vi sverigedemokrater ser dubbdäcksförbudet som ett onödigt, byråkratiskt och verklighetsfrånvänt beslut som inte gagnar miljön och stadsluften i någon högre utsträckning utan endast försvårar för de Uppsalabor som väljer bilen. Det innebär dessutom en ökad trafikfara och kraftig försämring av trafiksäkerheten om väghållningen inte håller god kvalitet. Sverigedemokraterna anser att det finns andra och bättre metoder för att få en hållbar utveckling och bättre miljö.

  Att göra livet surt för stadens och landsbygdens bilister med ogenomtänkta punktförbud är inte rätt väg att gå. I stället bör kommunen satsa mer på exempelvis biogas och andra miljövänliga drivmedel men också utbyggd kollektivtrafik, inte att driva en rent bilfientlig politik. Att biltrafiken eventuellt minskat på Kungsgatan innebär i stället att dessa bilister tar andra, mindre vägar och gör om sina rutter, vilket leder till ökad klimatpåverkan och längre körsträckor.
  Vi sverigedemokrater välkomnar löftet från Hanna och ser fram emot ett samarbete i frågan liksom vid förra kommunfullmäktigemötet när SD, C och de rödgröna fällde majoriteten i en annan fråga. Tidigare har även KD ställt sig kritiskt till dubbförbudet. Det är hög tid att omvärdera tidigare ställningstaganden och ta fram hållbara och realistiska lösningar.

  Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp i Uppsala

  Länk till inslaget i lokalradion:

  Dubbdäcksförbudet kan rivas upp (Sveriges Radio P4 Uppland, 2011-03-22 kl. 16.47)

 • Sverigedemokraterna Upplands distriktsårsmöte 2011

  Av davidperez den 27 mars 2011
  0

  Den 26 mars 2011 höll partidistriktet Sverigedemokraterna Uppland sitt årliga distriktsårsmöte. Årsmötet ägde rum i centrala Uppsala.

  På mötet föredrogs bland annat den omfattande verksamhetsberättelsen, och en ny distriktsstyrelse valdes. Den sittande distriktsordföranden, tillika oppositionslandstingsrådet, blev enhälligt återvald av årsmötet och är nu distriktsordförande för andra verksamhetsåret i rad.

  – Jag vill tacka så mycket för förtroendet. Under det gångna verksamhetsåret har vi sett att SD Uppland nått helt nya höjder. Vi har kommit in i samtliga kommunfullmäktige i länet och i både landstings- och regionfullmäktige, fått ett riksdagsmandat via länets valkrets och är idag fjärde eller femte största parti i flera av länets kommuner. Även skolvalresultatet talar sitt tydliga språk.

  – Det känns otroligt glädjande och inspirerande att arbeta med ett sådant framgångsrikt distrikt. Vi har nu en mycket bra och stabil grund i distriktet att bygga vidare på, vilket vi också kommer att göra under de kommande verksamhetsåren med organisationsutveckling och framför allt politiskt oppositionsarbete i de politiska församlingar där vi är invalda. Sverigedemokraterna är här för att stanna.

 • SD i lönedebatt i Uppsala

  Av davidperez den 7 mars 2011
  0

  På söndagseftermiddagen den 6 mars, två dagar före internationella kvinnodagen den 8 mars, inbjöd Uppsala kvinnojour samtliga åtta politiska partier som finns representerade i Uppsala kommunfullmäktige till en paneldebatt.

  Debatten ägde rum på Clarion Hotel Gillet i centrala Uppsala och hade rubriken ”Jämlika löner – utopi eller verklighet i Uppsala?”.

  Den trekvart långa debatten kom att handla om huruvida osakliga löneskillnader mellan könen de facto föreligger samt vad detta i så fall beror på och hur man kan åtgärda det. SD poängterade bland annat att partiet starkt vänder sig emot könskvotering men samtidigt vill se lika lön för likvärdigt arbete.

  Från övriga partier deltog följande företrädare: Ilona Szatmari Waldau (V), Marlene Burwick (S), Maria Gardfjell (MP), Ulla Johansson (KD), Cecilia Bernsten (C), Cecilia Hamenius (FP) och Christopher Lagerqvist (M). På plats var även fem sverigedemokrater i publiken.

 • Sverigedemokraterna går starkt framåt i Uppsala

  Av davidperez den 20 augusti 2010
  0

  Idag presenterar gratistidningen Uppsalatidningen en lokal opinionsmätning som visar att Sverigedemokraterna går starkt framåt i Uppsala kommun. Valprognosen är utförd av företaget MFL Kommunikation för Uppsalatidningen och genomfördes även 2006, men då var Sverigedemokraterna inte med som svarsalternativ och särredovisades inte eftersom vi saknade representation i Uppsala kommunfullmäktige.

  I mätningen får SD 3,9 procent, vilket är en ökning med 1,6 procentenheter och nästan 70 procent från 2,3 procent i kommunvalet 2006. Sverigedemokraterna noterar den överlägset största ökningen i mätningen och den näst största förändringen, då endast Kristdemokraterna har en större förändring på –1,7 procentenheter. Nästan en fjärdedel är osäkra eller tänker rösta blankt. 1 153 personer fick svara på frågan ”Vilket politiskt parti kommer du att rösta på i kommunvalet i Uppsala?” per telefon i undersökningen, som genomförts 9–15 augusti. Svarsfrekvensen är 84,8 procent.

  – Detta är förstås ett väldigt glädjande resultat för alla sverigedemokrater i allmänhet och alla sverigedemokratiska Uppsalabor i synnerhet. Sverigedemokraterna går starkt framåt, vilket visar att vårt arbete i kommunfullmäktige och på andra arenor ger effekt, men framför allt visar det att alltfler Uppsalabor upplever den stora otryggheten som inte minst kommit till uttryck i och med de invandrarrelaterade upploppen i stadsdelar som Gottsunda, Stenhagen med flera. Även när konstnären Lars Vilks besökte Uppsala universitet för att hålla ett föredrag blev han angripen av muslimska extremister, vilket visar att vi måste lyfta frågan om islamiseringen mer här i Uppsala.

  – Allt detta är jag övertygad om att många Uppsalabor ser och förstår, vilket det faktum att ungefär fyra procent är beredda att ge oss sin röst vittnar om. Då har man också endast ett alternativ, nämligen Sverigedemokraterna, att vända sig till för att få in sunt förnuft i svensk politik och på allvar åtgärda dessa allvarliga problem med en ansvarslös invandringspolitik och skenande brottslighet.

  – Samtidigt vet vi att vi ökar mest i nu i valspurten, inte minst då vi lockar osäkra väljare, och att vi är notoriskt underskattade i opinionsmätningar, särskilt de med telefonintervjuer. Mätningen tar inte heller hänsyn till de tre valkretsarna i Uppsalas kommunval. Trots att Alliansen får egen majoritet i undersökningen finns det ändå stor potential för oss att i valet bli vågmästare i kommunfullmäktige, och vi stänger inga dörrar. Vi tar ansvar för Uppsala och är beredda på samarbete med alla partier som går vår grundläggande politik till mötes.

  Länkar:

  Uppsalatidningen
  Uppsalatidningen 33/2010 sidan 1
  Uppsalatidningen 33/2010 sidan 4
  Uppsalatidningen 33/2010 sidan 5
  Sverigedemokraternas valresultat i kommunvalet i Uppsala kommun 2006

 • Invandringspolitik viktig valfråga för Uppsalaväljarna

  Av davidperez den 8 augusti 2010
  0

  I en opinionsmätning av Novus Opinion som undersöker vilka frågor väljarna i Uppsala kommun tycker är viktigast i höstens val visar det sig att 23 procent av de intervjuade Uppsalaborna anser att invandringspolitiken är en viktig valfråga för dem.

  – Trots att debatten om invandringspolitiken är allt annat än nyanserad i det etablerade samhället, där endast en sida får komma till tals och alla kritiska åsikter undantrycks, och trots att de sju andra partierna i Uppsala kommunfullmäktige är överens om en ansvarslös invandringspolitik anser alltså nästan var fjärde röstberättigad Uppsalabo att detta är en viktig fråga. Av rikstäckande opinionsmätningar vet vi att ungefär hälften av befolkningen vill begränsa invandringen, trots den obefintliga debatten om dessa frågor.

  – Detta visar att Sverigedemokraternas politik ligger rätt i tiden och att vi talar för en stor del av Uppsalaborna. Många har reagerat starkt på kravallerna och otryggheten i bostadsområden som Gottsunda både ifjol och i år eller den muslimska attacken på Lars Vilks. Allt detta är en konsekvens av riksdagspartiernas mångkulturella politik.

  – Vi föreslår att Uppsala avslutar samtliga avtal med Migrationsverket och övergår till assimilering, det vill säga att de som kommit till Uppsala och Sverige tar seden dit de kommer och inte tvärtom som idag. Vi vill vidta krafttag mot brottsligheten och sätta in resurser för att förhindra de upplopp som uppstått. SD föreslår även en kommunal folkomröstning om invandringsmottagandet och kommer inom kort att presentera sitt lokala valmanifest med ännu fler åtgärder.

  Undersökningen presenterades i Upplandsnytt/Sveriges Radio P4 Uppland torsdagen den 3 juni. Totalt deltog 576 Uppsalabor i åldrarna 18 år och uppåt, som fick svara på vilka fem frågor i en lista på tolv olika alternativ de tyckte var viktigast. Svarsfrekvensen var ungefär 70 procent.

  Länkar:

  Jobben viktigast i Uppsala (2010-06-07 05.30, Upplandsnytt)
  Felmarginalen är tre procentenheter (2010-06-03 12.59, Upplandsnytt)