Sverigedemokraterna Uppland | Sverigedemokraterna i Uppsala län | Sida 24

Sverigedemokraterna Uppland

 

Välkommen till Sverigedemokraterna Uppland!

Varmt välkommen till Sverigedemokraternas partidistrikt i Uppsala län.

 

Simon Alm

Distriktsordförande SD Uppland

Postadress
Box 1932, 751 49 Uppsala
Skicka e-post till oss
Tel: 018-44 44 999

 

 

 • Flygbladsutdelning i Uppsala med omnejd

  Av davidperez den 28 juni 2012
  0

  Igår onsdagen den 27 juni 2012 begav sig medlemmar i Sverigedemokraterna Uppsala till bland annat Storvreta utanför staden för att dela ut flygblad till hushållen. Totalt delades ungefär 2 000 flygblad ut under dagen.

  Det aktuella flygbladet kan läsas via denna länk och handlar om partiets pågående trygghetskampanj ”Inga fler papperspoliser!”. Efter valet 2010 har SD Uppsala delat ut tiotusentals flygblad till allmänheten, och många fler lär det bli till valrörelserna 2013 och 2014.

 • SD Heby interpellerar om hot mot kommunpersonal

  Av davidperez den 20 juni 2012
  0

  Nedanstående interpellation av Sverigedemokraterna Hebys gruppledare Björn Fredriksson om hot mot kommunanställda inlämnades och anmäldes vid Heby kommunfullmäktiges sammanträde onsdagen den 20 juni 2012. Interpellationen finns även på Heby kommuns webbplats här.

  Björn Fredriksson, gruppledare för Sverigedemokraterna i Heby kommunfullmäktige. Foto: Heby kommun.

  Björn Fredriksson, gruppledare för Sverigedemokraterna i Heby kommunfullmäktige. Foto: Heby kommun.

  Interpellation om hot mot kommunanställda

  Till kommunstyrelsens ordförande Marie Wilén (C)

  I olika medier rapporteras nuförtiden ofta om hur alltfler kommunanställda och andra offentliganställda runt om i Sverige utsätts för olika typer av hot och trakasserier samt i vissa fall till och med våld i sitt yrke. Det kan handla om exempelvis lärare, socialsekreterare eller annan personal som får mottaga hotelser i sin yrkesutövning och som drabbas hårt av detta med psykiska och ibland fysiska men som följd.

  Nyligen uppmärksammades i olika rikstäckande massmedier ett fall där en lärare blivit misshandlad med både sparkar och slag av en elev men som sedan nekats skadestånd för detta i Gällivare tingsrätt. Tingsrätten menade istället att läraren måste vara beredd på visst våld på samma sätt som exempelvis en ordningsvakt eller polis.

  Med anledning av ovanstående vill undertecknad ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Marie Wilén (C):

  1. Finns det någon egen undersökning i kommunen eller undersökning som gjorts av annan part om hur pass vanligt det är med hot av olika slag mot kommunanställda i Heby kommun?

  2. Om ja, hur ser statistiken för vår kommun ut?

  3. Om nej, kommer kommunen att ta initiativ till att en sådan undersökning görs kontinuerligt?

  4. Vad har Heby kommun för handlingsplan samt andra förberedelser och rutiner kring hot mot dess anställda och även hur detta kan förebyggas?

  Vittinge den 20 juni 2012

  Björn Fredriksson
  Gruppledare (SD) Heby kommunfullmäktige

  Interpellationen besvarades vid Heby kommunfullmäktiges sammanträde tisdagen den 18 september 2012 av ordföranden i kommunstyrelsens verksamhetsutskott David Olsson (M):

  Hot mot anställd blir arbetsskada (Upsala Nya Tidning/UNT Heby, unt.se, 2012-09-20 kl. 18.09/18.57; även UNT Uppland, pappersupplsan, 2012-09-21, s. A12)
  Kallelse, handlingar och protokoll samt webbradio från Heby kommunfullmäktige 2012-09-18

 • SD Älvkarleby aktivt med interpellationer och motion

  Av davidperez den 20 juni 2012
  0

  Onsdag den 20 juni 2012 sammanträdde Älvkarleby kommunfullmäktige för sista gången före sommaruppehållet. Till mötet hade Sverigedemokraterna Älvkarleby lämnat in tre interpellationer och en motion. Nedan följer interpellationerna och motionen.

  Interpellation

  Likabehandling oavsett etnicitet

  Ställd till berörd ansvarig politiker

  I årsredovisningen för 2011 Älvkarleby kommun (s. 23) kan man läsa om planerad verksamhet riktad mot ungdomar som har permanent uppehållstillstånd och är +18 år. Vid kontakt med Vega som ansvarar för berörda ungdomar, framgår vad verksamheten mer detaljerat eventuellt kommer att kunna erbjuda.

  Vid överskott för verksamheten kommer inte bara stöd ges till kontakt med myndigheter, läxläsning och körkortsteori utan även finansiering av körlektioner och andra kostnader som ett körkort innefattar.

  Det är viktigt att personer som kommer till Sverige får en bra start och möjligheter att bli en del av samhället. Där behöver myndigheterna stödja dessa personer, vilket jag upplever att Vega möjliggör genom sin verksamhet.

  Att erbjuda finansiering av körkort för unga invandrare upplevs som diskriminerande gentemot unga svenskar som saknar ekonomi att själva bekosta sitt körkort. Jag anser att det är viktigt att alla ges samma möjligheter, oavsett om du är svensk eller invandrare.

  Jag menar att det finns bättre saker att använda detta överskott inom verksamheten till. Kunskaper i svenska språket, kulturen och hur samhället är uppbyggt är en grund som alla behöver för att bli en del av gemenskapen.

  Sverigedemokraterna vill därför att berörd ansvarig politiker besvarar följande frågor:

  – Ska alla ungdomar i kommunen behandlas lika oavsett etnicitet?

  – Anser du som jag att det finns andra viktigare saker att använda eventuellt överskott till?

  Sverigedemokraterna Älvkarleby

  Interpellation

  Till utbildnings- och omsorgsnämndens ordförande

  Ledighetshantering av skolan

  Vidlyftiga ledigheter i skolan har blivit ett växande problem enligt skolinspektionen. Frånvaro påverkar elevernas möjlighet att vara delaktiga i undervisningen.

  Stockholms stad har nu valt att sätta ner foten och uppmanar samtliga sina grundskolerektorer att vara restriktiva med ledighet.

  Sverigedemokraterna vill därför att utbildnings- och omsorgsnämndens ordförande besvarar följande frågor:

  – Har Älvkarleby kommun samma problem med vidlyftiga ledigheter till elever, så som skolinspektionen rapporterat om?

  – Om samma problem finns i Älvkarleby kommun, har barn- och ungdomsförvaltningen tagit upp problematiken med grundskolerektorerna?

  – Om inte problemet tagits upp, är du som ordförande för berörd nämnd beredd att lyfta frågan med förvaltningen?

  Sverigedemokraterna Älvkarleby

  Interpellation

  Statsbidrag för statliga åtaganden

  Regeringens översynsutredning (Ds2011:34) av de statliga ersättningarna till kommunerna för mottagande av ensamkommande barn visar att kommunerna har högre kostnader än vad ersättningen från staten ger.

  Hälften av de kommuner som varit med i undersökningen svarar att den statliga ersättningen för ensamkommande flyktingbarn inte täcker de faktiska kostnaderna. Ökade kostnader för utbildning ingår bland annat inte i ersättningen.

  Sverigedemokraterna vill därför att berörd ansvarig politiker besvarar följande frågor:

  – Täcker ersättningen som Älvkarleby kommun får av staten dem faktiska kostnaderna
  för mottagande av ensamkommande barn?

  – Om så inte är fallet, kommer kommunen att kräva extra ersättning från staten?

  Sverigedemokraterna Älvkarleby

  Motion om enhet för kvalitetsinspektion inom äldreomsorgen

  Patientsäkerheten är viktig för att skapa trygghet i kommunens äldreomsorg. Sverigedemokraterna vill skapa ramar för äldrevården som gör att missförhållandena blir färre och de goda exemplen bli fler.

  Inom välfärdsområdena är det viktigt att säkerställa att god vård levereras, därför vill Sverigedemokraterna inrätta en enhet för kvalitetsinspektioner. Enheten ska arbeta med individuppföljningar som verksamhets- respektive avtalsuppföljningar. Uppdraget blir att följa upp verksamheten genom bl.a. inspektioner och granskningar, så väl anmälda som oanmälda. Klagomål från allmänheten eller personal kan skickas in anonymt till kommunen. Enheten som ansvarar för inspektioner består av medicinsk kompetens så som läkare, demensexperter, sjuksköterskor och geriatriker.

  Utöver inspektioner kan enheten ge effekter i form av kunskapshöjande- och kvalitetssäkrande. Informationen som inspektionerna ger kan fungera i form av en kunskapsbank där brister kan förebyggas och långsiktighet skapas.

  Sverigedemokraterna föreslår därför att fullmäktige beslutar att:

  Kommunen inrättar en enhet för kvalitetsinspektioner.

  Sverigedemokraterna Älvkarleby

 • Media om SD Hebys motion

  Av davidperez den 20 juni 2012
  0

  UNT har idag onsdagen den 20 juni 2012 på eftermiddagen i sin nätupplaga skrivit om SD Hebys motion:

  SD vill utveckla Hebys orter (Upsala Nya Tidning, unt.se, 2012-06-20 kl. 16.06/16.35)

  Även SA har rapporterat om motionen:

  • Sala Allehanda, pappersupplagan, fredagen den 22 juni 2012.

 • SD Heby vill utveckla tätorterna i Heby kommun

  Av davidperez den 19 juni 2012
  0

  Imorgon onsdagen den 20 juni 2012 kommer Heby kommunfullmäktige att sammanträda för sista gången före sommaruppehållet. Vid morgondagens sammanträde kommer även en motion av Sverigedemokraterna att anmälas för behandling. Motionen är partiets första sedan inträdet i fullmäktige i valet 2006 och finns även på Heby kommuns webbplats här.

  Björn Fredriksson, gruppledare för Sverigedemokraterna i Heby kommunfullmäktige. Foto: Heby kommun.

  Björn Fredriksson, gruppledare för Sverigedemokraterna i Heby kommunfullmäktige. Foto: Heby kommun.

  Det är Björn Fredriksson, gruppledare för Sverigedemokraterna i Heby kommunfullmäktige, som motionerat om att utveckla de olika tätorterna i Heby kommun. I motionen föreslås bland annat att kommunen skall undersöka möjligheterna att frigöra kommunal mark för exploatering för att på så vis levandegöra de olika bygderna.

  Nedan följer motionen i sin helhet.

  Motion om att utveckla tätorterna i Heby kommun

  Heby kommun är en kommun som idag saknar en naturlig centralort och som dessutom lider av en hämmad befolkningstillväxt, minskad attraktivitet och försämrad samhällsservice. Flera av tätorterna i kommunen har en negativ befolkningsutveckling, och trots att utvecklingen pågått länge har ingen av de vidtagna åtgärderna haft någon större effekt för tillväxten och utvecklingen i kommunen.

  Sverigedemokraterna menar att det finns olika lösningar på detta problem. En av dessa, och som prövats i bland annat tätorten Alunda i en annan uppländsk kommun när denna led av liknande problem, är att aktivt upplåta delar av kommunens mark till försäljning eller på annat sätt frigöra denna så att olika byggherrar kan visa intresse och investera i den respektive delen av kommunen så att bostäder och annan samhällsservice kan komma på plats.

  Detta är förstås inte den enda lösningen på problemet, men vi sverigedemokrater menar att det kan vara värt ett försök för att levandegöra vår kommun och se till att de mindre orterna i Heby kommun inte avbefolkas i en allt snabbare takt såsom idag sker. Därför bör kommunen undersöka möjligheterna för att aktivt frigöra delar av den kommunala marken i de olika tätorterna genom försäljning eller på annat sätt så att olika aktörer kan visa intresse i att utveckla de olika bygderna.

  Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna

  • att uppdra åt kommunstyrelsen att undersöka möjligheterna att aktivt sälja eller på annat sätt frigöra kommunal mark i de olika tätorterna i Heby kommun så att dessas tillväxt och attraktivitet kan öka

  Vittinge den 20 juni 2012

  Björn Fredriksson
  Gruppledare (SD) Heby kommunfullmäktige

 • Debattartikel i UNT 17/6 om tiggeriförbud

  Av davidperez den 17 juni 2012
  0

  Nedanstående debattartikel publicerades i Upsala Nya Tidning idag söndagen den 17 juni 2012.

  Dubbla budskap om tiggarna (Upsala Nya Tidning, unt.se, 2012-06-17 kl. 00.00; även i pappersupplagan av UNT samma dag, s. A05)

  Publicerad: 2012-06-17 00:00

  Dubbla budskap om tiggarna

  Centerpartiets kommunalråd säger till UNT att han vill förbjuda tiggeri, men när en motion om detta var uppe i kommunfullmäktige för beslut röstade han nej, skriver Pavel Gamov.

  Att döma av en artikel i UNT 14/6 är kommunalrådet, tillika gatu- och samhällsmiljönämndens ordförande, Stefan Hanna (C) för ett tiggeriförbud. Vi Sverigedemokrater vill i sammanhanget påminna om att det inte alltid låtit så. Så sent som i maj 2011 menade Stefan Hannas egen nämnd att tiggeri ”inte inverkar negativt på nämndens ansvarsområde”.

  SD motionerade i mars 2011 till kommunfullmäktige om att Uppsala kommun skall införa ett förbud mot tiggeri i sina lokala ordningsföreskrifter, precis som tiggeri tidigare varit förbjudet i Sverige. Detta efter att samtliga partier i Sala kommun ställt sig bakom ett sådant förbud. SD menar att tiggeri är ett ovälkommet inslag i gatubilden och att tiggare ofta utnyttjas då tiggeriet främst organiseras av utländska kriminella ligor.

  När motionen behandlades i fullmäktige den 31 oktober 2011 var alla partier, utom SD, emot densamma, precis som i kommunstyrelsen och dåvarande gatu- och trafiknämnden. Stefan Hanna (C) var den som först tog till orda och yrkade på avslag.

  Det blev också resultatet. Ewa Edwardsson (FP) påstod till och med att motionen var olaglig, trots att beslutet inte prövats av förvaltningsdomstol.

  Även i riksdagen har SD motionerat om att förbjuda tiggeri för utlänningar. Det har också röstats ned av samtliga andra partier. I stället gjorde Centerns rättspolitiske talesperson Johan Linander ett utspel för bara någon vecka sedan om att förbjuda organisering av tiggeri, men det har inte resulterat i ett konkret förslag och lär inte göra det heller.

  Därför är det är svårt att nu ta Stefan Hannas och Centerpartiets ord på allvar. Snarare framstår det som ett totalt hyckleri och kappvänderi. Om det verkligen blir så att tiggeri nu förbjuds i Uppsala kommun och Sverige är vi Sverigedemokrater de första att välkomna det. Men det hade varit mer rakryggat att bifalla Sverigedemokraternas motion från första början i stället för att några månader senare eventuellt smyga igenom de förslag som vi för fram eller i alla fall försöka påskina att man skulle vara intresserad av att göra det.

  Pavel Gamov

  gruppledare (SD) Uppsala kommunfullmäktige

  UNT 17/6 2012

 • Lyckat medlemsmöte med SD Uppsala 16/6

  Av davidperez den 16 juni 2012
  0

  Idag på lördagseftermiddagen den 16 juni 2012 hade Sverigedemokraterna Uppsala bjudit in till medlemsmöte. Styrelsen, som dessförinnan haft styrelsemöte, har som ambition att kommunföreningen framöver skall ha månatliga medlemsmöten för föreningens medlemmar.

  Ett drygt tjugotal medlemmar slöt denna gång upp, trots begynnande semestertider och tråkigt väder. Mötet började med att styrelsen presenterade sig själv samt sina ambitioner och planer för både detta år och resten av tiden fram till nästa val 2014.

  Sedan fick även varje medlem berätta lite kort om sig själv och därefter fika lite grand innan dagens höjdpunkt. Dessutom hann gruppledare Pavel Gamov i korthet redogöra för SD Uppsalas fullmäktigearbete och kommunbudget.

  Riksdagsledamot Erik Almqvist (SD) föreläser för SD Uppsalas medlemmar om ekonomi på ett medlemsmöte lördagen den 16 juni 2012. Foto: SD Uppsala.

  Riksdagsledamot Erik Almqvist (SD) föreläser för SD Uppsalas medlemmar om ekonomi på ett medlemsmöte lördagen den 16 juni 2012. Foto: SD Uppsala.

  Inbjuden talare denna gång var ingen mindre än riksdagsledamot Erik Almqvist, som är ledamot i finansutskottet och Sverigedemokraternas nye ekonomisk-politiske talesman sedan knappt ett halvår tillbaka.

  Erik Almqvist föreläste bland annat om partiets ekonomiska politik och ekonomi i allmänhet samt svarade på olika frågor ifrån medlemmarna om riksdagsarbetet, partiets politik och annat. Frågorna till Almqvist och diskussionerna kring SD:s politik var många.

  Nästa medlemsmöte kommer att äga rum i augusti efter sommaruppehållet, och alla som är medlemmar i SD Uppsala kommer att få inbjudan till detta. Styrelsen vill med detta tacka alla som kom på mötet idag och önska alla medlemmar en trevlig sommar!

 • Kommunfullmäktige i Skokloster 11/6

  Av davidperez den 15 juni 2012
  0

  I måndags, den 11e juni, hölls kommunfullmäktige i Håbo kommun och denna gång hölls mötet på Skokloster Wärdshus.

  I samband med allmänhetens frågestund då allmänheten även har möjlighet att lämna in medborgarförslag lämnade SD Håbos ordförande in och höll samtidigt ett kort anförande om det uppmärksammade förslaget ”Kommunalt IT-insamling till förmån för tredje världen” som går i linje med SDs politik om att den bästa hjälpen ges på plats i de länder där hjälpen behövs framför här i Sverige.

  Medborgarförslaget finns att läsa i sin helhet här och anförandet finnas att se här.

  Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen som kommer att behandla förslaget och sedan återkomma med en rekommendation till beslut till kommunfullmäktige. Ett behandlade av denna typ är inte ovanligt att det tar sex månader eller längre tid varför vi inte kan förvänta oss ett beslut inom det närmsta.

  Under samma sammanträde godkändes även förändringar av SDs representation i kommunen vilket bland annat innebar att vi får en ny suppleant i val och demokratiberedningen samt att Gunilla Backlund lämnar sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.

 • SD Uppsalas budget för 2013

  Av davidperez den 10 juni 2012
  0

  Imorgon måndagen den 11 och övermorgon tisdagen den 12 juni 2012 sammanträder Uppsala kommunfullmäktige under två heldagar kl. 10.00–22.00 för att avhandla kommunens budget, även kallad IVE (inriktning, verksamhet och ekonomi).

  Sverigedemokraterna finns än så länge inte representerat i vare sig kommunstyrelsen eller några kommunala nämnder men har ändå lämnat in sitt förslag till IVE för perioden 2013–2016. Förslaget kan läsas via följande länk på Uppsala kommuns hemsida:

  Sverigedemokraternas förslag till IVE 2013–2016

  – I vår kommunbudget i år koncentrerar vi oss på våra viktigaste frågor som en ansvarsfull invandring, ökad trygghet för kommunmedborgarna och bättre villkor för Uppsalas seniorer. Vi har utvecklat våra förslag jämfört med tidigare år och kommer att fortsätta utveckla vårt arbete fram till nästa val, kommenterar Pavel Gamov, gruppledare för Sverigedemokraterna i Uppsala kommunfullmäktige.

  Länkar:

  Handlingar till Uppsala kommunfullmäktige 2012-06-11–12
  Webb-tv ifrån Uppsala kommunfullmäktige 2012-06-11–12

 • Media om SD Håbos medborgarförslag

  Av davidperez den 8 juni 2012
  0

  Följande lokalmedier har idag fredagen den 8 juni 2012 rapporterat om SD Håbos första medborgarförslag:

  (SD) vill göra gamla datorer till bistånd (Upplandsnytt, Sveriges Radio P4 Uppland, sverigesradio.se, 2012-06-08 kl. 07.15)

  Upplandsnytts sändningar 2012-06-08 kl. 09.30, 08.30 och 07.30 (Upplandsnytt, Sveriges Radio P4 Uppland, sverigesradio.se)

  SD-medborgarförslag om kommunal it-insamling (Håboportalen, haboportalen.se, 2012-06-08)

 • Partistyrelsemöte och ledarskapsutbildning

  Av davidperez den 6 juni 2012
  0

  Måndagen den 28 maj 2012 höll Sverigedemokraterna partistyrelsemöte i Stockholm. På mötet deltog bland andra Pavel Gamov ifrån Uppsala, som utöver distriktsordförande för SD Uppland även är suppleant i partistyrelsen.

  Ledarskapasutbildning för Sverigedemokraterna i Sveriges riksdag. Roger Richtoff ifrån SD Strängnäs föreläser. Foto: SD Uppland.

  Ledarskapasutbildning för Sverigedemokraterna i Sveriges riksdag. Roger Richtoff ifrån SD Strängnäs föreläser. Foto: SD Uppland.

  Dagen därpå, tisdagen den 29 juli, anordnade dessutom Sverigedemokraternas riksombudsmannagrupp en kortare föreläsning under förmiddagen om ledarskap för partiets alla distriktsordförande och SD:s riksdagspersonal. Föreläsare var Roger Richtoff ifrån SD Strängnäs med bakgrund inom Försvarsmakten, och konferencier var riksombudsman Stefan Jacobsson.

 • SD Uppsala röstade ja till Fullerö park

  Av davidperez den 4 juni 2012
  0

  Vid det senaste sammanträdet för Uppsala kommunfullmäktige måndagen den 28 maj 2012 röstade Sverigedemokraterna Uppsalas tjänstgörande ledamöter ja till antagandet av en detaljplan för sydöstra Fullerö i Uppsala kommun, där bland annat vikingaparken Fullerö park fått stor uppmärksamhet.

  SD Uppsala menar att en sådan park, om än med vissa anakronismer och populärkulturell prägel, kan utgöra ett välkommet försök till att vitalisera intresset för svensk och uppländsk kultur, levandegöra kulturarvet, öka turismen till Uppsala kommun, stärka Storvretaregionen och hela kommunens varumärke samt skapa fler arbetstillfällen. Dessutom finansieras projektet inte av kommunen.

  Därutöver debatterade SD även bland annat en motion av Jeannette Escanilla (V) om hbt-certifiering av äldreboenden i Uppsala kommun. Denna debatt om RFSL:s hbt-certifiering har SD:s politiker fört i olika sammanhang i både Uppsala kommunfullmäktige och Uppsala läns landstingsfullmäktige tidigare.

  Länkar:

  Handlingar till Uppsala kommunfullmäktige 2012-05-28
  Webb-tv ifrån Uppsala kommunfullmäktige 2012-05-28
  Ja till vikingapark i Fullerö (Upsala Nya Tidning, unt.se, 2012-05-28 kl. 20.52/2012-05-29 kl. 16.05)
  Uppsala kommun sa ja till vikingapark (Sveriges Radio P4 Uppland, sverigesradio.se, 2012-05-28 kl. 20.27)

 • SD Håbo kampanjar på nationaldagen

  Av davidperez den 3 juni 2012
  0

  Sverigedemokraternas nybildade kommunförening i Håbo kommun, SD Håbo, kommer på Sveriges nationaldag onsdagen den 6 juni 2012 att kampanja i Bålsta.

  Banner för SD:s nya trygghetskampanj ”Inga fler papperspoliser!”.

  Banner för SD:s nya trygghetskampanj ”Inga fler papperspoliser!”.

  Mellan kl. 11.00 och 16.00 kommer partiet lokalt att stå i gamla Bålsta centrum på plats 38 i närheten av gamla järnvägsstationen för att informera Bålstaborna om partiets nya trygghetskampanj ”Inga fler papperspoliser!” och bjuda på fika.

  Margareta Sandstedt, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Foto: Sveriges riksdag.

  Margareta Sandstedt, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Foto: Sveriges riksdag.

  Dessutom kommer Sverigedemokraternas riksdagsledamot Margareta Sandstedt ifrån Stockholm att besöka SD Håbo för att hjälpa till med kampanjen. Även andra partier i Håbo kommun kommer att närvara under nationaldagsfirandet.

  Mer information om Sverigedemokraternas nya kriminalpolitiska kampanj återfinns via papperspoliser.se.

  Länkar:

  SD Håbo kampanjar på nationaldagen (Håboportalen, haboportalen.se, 2012-06-04)

 • Knivstabygden om SD Knivstas motion

  Av davidperez den 2 juni 2012
  0

  I följande notis i Knivstabygden rapporteras om Sverigedemokraternas första motion till kommunfullmäktige i Knivsta kommun:

  Sverigedemokraterna lämnar sin första motion (2012-06-01 11.02/11.06)

  Notisen finns även med i pappersupplagan av Knivstabygden 23/2012 torsdagen den 7 juni 2012 på sidan 4:

  Knivstabygden som e-tidning

  Se även:

  SD vill ha fler mataffärer (Knivstabygden, Jens Flyckt, 2012-09-26, s. 4)

 • Fira nationaldagen 6:e juni med SD Håbo

  Av davidperez den 28 maj 2012
  0

  I söndags (27/5) tog styrelsen för SD Håbo en två timmarspaus från mors dagfirandet för att hålla sitt första styrelsemöte i Håbos kommunhus sedan bildandet för en månad sedan. Riktlinjer för lokalpolitiken sattes upp och man konkretiserade målen för 2012 och de utmaningar som finns för partiet framöver.

  Bland annat beslutade man att SD Håbo skall dra sitt strå till stacken i den nu riksomfattande SD-kampanjen ”Inga fler papperspoliser” och under nationaldagsfirandet den 6:e juni i gamla Bålsta finner du Sverigedemokraterna på plats 38 i närheten av gamla järnvägsstationen tillsammans med övriga partier som valt att delta i firandet. Välkommen att besöka vårt tält mellan 11 och 16 för att diskutera lokalpolitik, hälsa på dina lokala företrädare eller bara för att avnjuta en kopp kaffe.