Sverigedemokraterna Uppland | Sverigedemokraterna i Uppsala län | Sida 23

Sverigedemokraterna Uppland

 

Välkommen till Sverigedemokraterna Uppland!

Varmt välkommen till Sverigedemokraternas partidistrikt i Uppsala län.

 

Simon Alm

Distriktsordförande SD Uppland

Postadress
Box 1932, 751 49 Uppsala
Skicka e-post till oss
Tel: 018-44 44 999

 

 

 • Fråga om trygghetslarm i hemtjänsten

  Av davidperez den 14 augusti 2012
  0

  Nedanstående fråga av Pavel Gamov, gruppledare för Sverigedemokraterna i Uppsala kommunfullmäktige, anmäldes vid fullmäktiges sammanträde måndagen den 30 januari 2012 och besvarades av äldrenämndens ordförande, tillika kommunalrådet, Ebba Busch (KD) vid sammanträdet måndagen den 27 februari.

  Länkar:

  Frågan på Uppsala kommuns webbplats
  Handlingar till och protokoll ifrån Uppsala kommunfullmäktige 2012-02-27
  Webb-tv ifrån Uppsala kommunfullmäktige 2012-02-27

  Fråga om trygghetslarm i hemtjänsten

  Till äldrenämndens ordförande

  Den 30 december 2011 uppmärksammade Upplandsnytt missförhållanden kring de trygghetslarm som många av våra äldre kommuninvånare är utrustade med. Det visade sig att dessa larm slutat fungera i samband med att telenätet slogs ut. I det aktuella fallet var en äldre kvinna i Uppsala kommun utan trygghetslarm i hela fem dygn.

  Hemtjänsten menade att detta låg på teleoperatörernas ansvar, som i sin tur hävdade att de inte hade något med trygghetslarmens funktion att göra och att de på grund av kostnaderna slutat prioritera avbrott hos kunder med trygghetslarm.

  Detta menar Sverigedemokraterna är helt oacceptabelt, särskilt med tanke på att såväl äldrenämnden som nämnden för hälsa och omsorg framhåller just ”trygghet” som främsta värdeord respektive upplevelsekriterium i inledningen av nämndernas uppdragsplaner. Sverigedemokraterna menar att alla kommuninvånare skall kunna känna sig trygga, oavsett ålder och oavsett om man bor i stad eller på landsbygd.

  Med anledning av detta vill jag fråga äldrenämndens ordförande:

  Hur arbetar du och kommunen med att medborgare med trygghetslarm aldrig mer skall bortprioriteras, oavsett yttre omständigheter såsom väderförhållanden och liknande?

  Uppsala den 25 januari 2012

  Pavel Gamov (SD)
  gruppledare

 • Flygbladsutdelning på den uppsaliensiska landsbygden

  Av davidperez den 8 augusti 2012
  0

  Igår tisdagen den 7 augusti 2012 delade Sverigedemokraterna Uppsala ut flygblad på landsbygden i Uppsala kommun. Under dagen delades flera tusen flygblad om partiets kampanj ”Inga fler papperspoliser!” ut.

  Flygbladsutdelning med SD Uppsala tisdagen den 7 augusti 2012. Foto: SD Uppsala.

  Flygbladsutdelning med SD Uppsala tisdagen den 7 augusti 2012. Foto: SD Uppsala.

  Det var i den östra valkretsen som flygbladsutdelningarna ägde rum, bland annat i Bärby, Gunsta, Lännalöt, Länna, Almunge, Knutby, Gåvsta, Rasbokil, Vattholma, Skyttorp och Tensta.

 • Kampanjarbete i Faringe–Bladåker

  Av davidperez den 22 juli 2012
  0

  Sverigedemokraterna Uppsalas flygbladsutdelningar fortsätter med oförminskad styrka. Idag söndagen den 22 juli 2012 var det dags för valdistriktet Faringe–Bladåker i Uppsala kommun att få ta del av det Sverigevänliga budskapet.

  Banner för SD:s trygghetskampanj ”Inga fler papperspoliser!”.

  Banner för SD:s trygghetskampanj ”Inga fler papperspoliser!”.

  Medlemmar i SD Uppsala begav sig under dagen till det omfattande landsbygdsområdet i den östra delen av kommunen för att dela ut flygblad om SD:s trygghetskampanj ”Inga fler papperspoliser!”.

  Totalt delades flera hundra flygblad ut till hushållen under söndagens kampanjarbete. Faringe–Bladåker ligger i den östra valkretsen och är det valdistrikt i Uppsala kommun där SD har starkast stöd.

  Flygbladsutdelning i Faringe öster om Uppsala söndagen den 22 juli 2012. Foto: SD Uppsala.

  Flygbladsutdelning i Faringe öster om Uppsala söndagen den 22 juli 2012. Foto: SD Uppsala.

  I de allmänna valen 2010 fick partiet 8,33 procent i kommunvalet, 8,38 procent i landstingsvalet och 9,90 procent i riksdagsvalet. I kommunvalet 2010 var det endast Åkerlänna i den västra valkretsen med sina 9,34 procent som hade ett högre SD-stöd.

  Även i de allmänna valen 2006 och Europaparlamentsvalet 2009 var Faringe–Bladåker bland de valdistrikt med störst andel SD-röster i kommunen. Efter valet 2010 gjorde TV4 Nyheterna Uppsalas reporter Magnus Hellström ett inslag om detta.

 • Motion om tillgänglighet på Internet

  Av davidperez den 14 juli 2012
  0

  Nedanstående motion av Pavel Gamov (SD) behandlades via landstingsfullmäktige i Uppsala läns sammanträde i Uppsala tisdagen den 19 juni 2012.

  Landstingsstyrelsen ansåg motionen vara besvarad, vilket också blev fullmäktiges beslut.

  Både landstingsrådet, tillika produktionsstyrelsens ordförande, Ludvig Larsson (FP) och en ansvarig tjänsteman var positiva till motionens innehåll.

  Länkar:

  Föredragningslista och handlingar till samt protokoll och webb-tv ifrån landstingsfullmäktige i Uppsala län 2012-06-18–19

  Motion om tillgänglighet på Internet

  En av demokratins viktigaste beståndsdelar är kontakten mellan de förtroendevalda och de medborgare som valt dessa personer. Själva fundamentet i en representativ demokrati är att folket känner sig just representerade av de styrande. Det är något som aldrig får glömmas bort och som måste ligga till grund för varje enskilt beslut som fattas.

  För att uppnå detta mål kan man använda en mängd olika metoder. En av de absolut viktigaste, och även enklaste, är att föra en regelbunden dialog mellan medborgare och politiker. Även detta kan ske på olika sätt. I dagens allt mer teknikbaserade samhälle sker mer och mer av vår mänskliga kommunikation på ett virtuellt plan. Därför finns det anledning för oss förtroendevalda att följa med i denna utveckling.

  Landstinget Sörmland använder bland annat Youtube för att, som man skriver på sin hemsida, ”sprida information, ge service och bidra till kommunikation och demokratiskt deltagande”. Vi menar att detta är en utmärkt metod för att komma medborgarna i Uppsala län närmare för att öka tillgängligheten och samtidigt kunna ge information på ett smidigt och lättåtkomligt sätt.

  I dokumentet med uppgifter för Utskottet för demokrati, jämställdhet och integration står att läsa följande:

  • ”Dialogen och delaktigheten skall öka och förbättras, inom organisationen och utåt mot allmänhet, patientgrupper, kommuner, övriga myndigheter m fl.
  • Information skall vara tillgänglig för alla, vilket ställer krav på språk, utformning, teknik, kanaler etc.
  • Mötesplatser, såväl fysiska som virtuella, skall vara lättillgängliga och funktionella. Gamla former måste omprövas och nya införas.”

  Detta, menar vi, är mål som vore de skrivna för att marknadsföra och tillgängliggöra Landstinget i Uppsala län på exempelvis Youtube. Där kan landstinget presentera viktig samhällsinformation, kommentarer från enskilda politiker, frågor till allmänheten med mera. Möjligheterna är stora, och vi ser bara fördelar med detta.

  Med anledning av det ovan anförda yrkar vi

  • att landstingsfullmäktige ger Utskottet för demokrati, jämställdhet och integration i uppdrag att utarbeta former för utökade informationskanaler och tillfällen för medborgardialog, förslagsvis genom att landstinget startar en kanal på Youtube

  Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp

  genom

  Pavel Gamov (SD)
  Landstingsråd

 • Interpellation om kostnaden för hyrläkare

  Av davidperez den 11 juli 2012
  0

  Nedanstående interpellation debatterades vid landstingsfullmäktige i Uppsala läns sammanträde i Heby tisdagen den 24 april 2012.

  Länkar:

  Handlingar till landstingsfullmäktige i Uppsala län 2012-04-24
  Protokoll ifrån landstingsfullmäktige i Uppsala län 2012-04-24
  Webb-tv ifrån landstingsfullmäktige i Uppsala län 2012-04-24

  Interpellation om kostnaden för hyrläkare

  Till hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande

  Problemet med så kallade hyrläkare är välkänt vad gäller både vårdkvalitet och patientsäkerhet. Att hyra in tillfälliga läkare medför en försämrad kontinuitet i arbetet och riskerar samtidigt att skapa otrygghet för patienterna, då läkarkontakten tenderar att bli temporär snarare än bestående. Detta är synnerligen allvarligt och tangerar gränsen för de lagkrav som åligger landstinget (jfr Hälso- och sjukvårdslagen § 2 a punkt 4 och § 5 stycke 2 samma lag). Detta torde samtidigt vara särskilt viktigt att undvika i läkarkontakten för äldre patienter liksom för barn och personer inom psykiatrin.

  Det finns dock vissa fördelar att beakta med systemet, då en läkare med hög kompetens som på kort tid kan träda in i verksamheten och täcka upp ett akut behov är mycket attraktivt och välkommet. Problemet är när den akuta fasen är över och många av hyrläkarna blir ett bestående inslag i vården. För det första uppfyller de då inte längre sitt syfte, och för det andra tenderar kostnaderna att rusa iväg till rent oacceptabelt höga nivåer.

  Genom att studera de senaste årens bokslut kan det konstateras att kostnaderna för hyrläkare i Landstinget i Uppsala län varit ett återkommande problem. Från 2007 till 2008 ökade kostnaderna från 25 till 60 miljoner kronor. Därefter lyckades man minska kostnaderna till 56 miljoner 2009 (noterbart är att målet var att halvera summan). Året därpå sköt kostnaderna åter i höjden, då bokslutet för 2010 anger 67 miljoner (återigen missade man grovt att uppfylla halveringsmålet). I delårsrapporten för 2011 prognostiserades kostnaderna landa på 54 miljoner (här kan noteras att budgeten låg på 22 miljoner).

  Dock skall det tilläggas att man i senare års bokslut frångår benämningen hyrläkare och istället övergår till det mer generella begreppet ”inhyrd personal”.

  Med anledning av detta vill jag fråga hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande följande:

  a) Avser du verka för att få bort systemet med hyrläkarealternativt reducera behovet av dessa? I så fall hur och när?

  b) Om svaret är nej på föregående fråga, vilka är fördelarna som överväger de angivna nackdelarna och de påvisat höga kostnaderna för inhyrd personal? Vilka åtgärder avser du vidta för att minska kostnaderna?

  Pavel Gamov (SD)
  Landstingsråd

 • SD Håbo kampanjar på Håbo festdag 18/8

  Av davidperez den 11 juli 2012
  0

  Sverigedemokraternas kommunförening i Håbo kommun, SD Håbo, kommer på Håbo festdag lördagen den 18 augusti 2012 att kampanja i Bålsta.

  Mellan kl. 11.00 och 17.00 kommer partiet lokalt att stå i Bålsta centrum på plats 90 i närheten av vårdcentralen och Fridegårdsskolans matsal för att informera besökarna om partiets verksamhet och trygghetskampanj ”Inga fler papperspoliser!” samt bjuda på fika. Mer information om Sverigedemokraternas kriminalpolitiska kampanj återfinns via papperspoliser.se.

  För mer infomation om Håbo festdag besök Håbo Festdag 18/8

 • Flygbladsutdelning i Uppsala med omnejd

  Av davidperez den 28 juni 2012
  0

  Igår onsdagen den 27 juni 2012 begav sig medlemmar i Sverigedemokraterna Uppsala till bland annat Storvreta utanför staden för att dela ut flygblad till hushållen. Totalt delades ungefär 2 000 flygblad ut under dagen.

  Det aktuella flygbladet kan läsas via denna länk och handlar om partiets pågående trygghetskampanj ”Inga fler papperspoliser!”. Efter valet 2010 har SD Uppsala delat ut tiotusentals flygblad till allmänheten, och många fler lär det bli till valrörelserna 2013 och 2014.

 • SD Heby interpellerar om hot mot kommunpersonal

  Av davidperez den 20 juni 2012
  0

  Nedanstående interpellation av Sverigedemokraterna Hebys gruppledare Björn Fredriksson om hot mot kommunanställda inlämnades och anmäldes vid Heby kommunfullmäktiges sammanträde onsdagen den 20 juni 2012. Interpellationen finns även på Heby kommuns webbplats här.

  Björn Fredriksson, gruppledare för Sverigedemokraterna i Heby kommunfullmäktige. Foto: Heby kommun.

  Björn Fredriksson, gruppledare för Sverigedemokraterna i Heby kommunfullmäktige. Foto: Heby kommun.

  Interpellation om hot mot kommunanställda

  Till kommunstyrelsens ordförande Marie Wilén (C)

  I olika medier rapporteras nuförtiden ofta om hur alltfler kommunanställda och andra offentliganställda runt om i Sverige utsätts för olika typer av hot och trakasserier samt i vissa fall till och med våld i sitt yrke. Det kan handla om exempelvis lärare, socialsekreterare eller annan personal som får mottaga hotelser i sin yrkesutövning och som drabbas hårt av detta med psykiska och ibland fysiska men som följd.

  Nyligen uppmärksammades i olika rikstäckande massmedier ett fall där en lärare blivit misshandlad med både sparkar och slag av en elev men som sedan nekats skadestånd för detta i Gällivare tingsrätt. Tingsrätten menade istället att läraren måste vara beredd på visst våld på samma sätt som exempelvis en ordningsvakt eller polis.

  Med anledning av ovanstående vill undertecknad ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Marie Wilén (C):

  1. Finns det någon egen undersökning i kommunen eller undersökning som gjorts av annan part om hur pass vanligt det är med hot av olika slag mot kommunanställda i Heby kommun?

  2. Om ja, hur ser statistiken för vår kommun ut?

  3. Om nej, kommer kommunen att ta initiativ till att en sådan undersökning görs kontinuerligt?

  4. Vad har Heby kommun för handlingsplan samt andra förberedelser och rutiner kring hot mot dess anställda och även hur detta kan förebyggas?

  Vittinge den 20 juni 2012

  Björn Fredriksson
  Gruppledare (SD) Heby kommunfullmäktige

  Interpellationen besvarades vid Heby kommunfullmäktiges sammanträde tisdagen den 18 september 2012 av ordföranden i kommunstyrelsens verksamhetsutskott David Olsson (M):

  Hot mot anställd blir arbetsskada (Upsala Nya Tidning/UNT Heby, unt.se, 2012-09-20 kl. 18.09/18.57; även UNT Uppland, pappersupplsan, 2012-09-21, s. A12)
  Kallelse, handlingar och protokoll samt webbradio från Heby kommunfullmäktige 2012-09-18

 • SD Älvkarleby aktivt med interpellationer och motion

  Av davidperez den 20 juni 2012
  0

  Onsdag den 20 juni 2012 sammanträdde Älvkarleby kommunfullmäktige för sista gången före sommaruppehållet. Till mötet hade Sverigedemokraterna Älvkarleby lämnat in tre interpellationer och en motion. Nedan följer interpellationerna och motionen.

  Interpellation

  Likabehandling oavsett etnicitet

  Ställd till berörd ansvarig politiker

  I årsredovisningen för 2011 Älvkarleby kommun (s. 23) kan man läsa om planerad verksamhet riktad mot ungdomar som har permanent uppehållstillstånd och är +18 år. Vid kontakt med Vega som ansvarar för berörda ungdomar, framgår vad verksamheten mer detaljerat eventuellt kommer att kunna erbjuda.

  Vid överskott för verksamheten kommer inte bara stöd ges till kontakt med myndigheter, läxläsning och körkortsteori utan även finansiering av körlektioner och andra kostnader som ett körkort innefattar.

  Det är viktigt att personer som kommer till Sverige får en bra start och möjligheter att bli en del av samhället. Där behöver myndigheterna stödja dessa personer, vilket jag upplever att Vega möjliggör genom sin verksamhet.

  Att erbjuda finansiering av körkort för unga invandrare upplevs som diskriminerande gentemot unga svenskar som saknar ekonomi att själva bekosta sitt körkort. Jag anser att det är viktigt att alla ges samma möjligheter, oavsett om du är svensk eller invandrare.

  Jag menar att det finns bättre saker att använda detta överskott inom verksamheten till. Kunskaper i svenska språket, kulturen och hur samhället är uppbyggt är en grund som alla behöver för att bli en del av gemenskapen.

  Sverigedemokraterna vill därför att berörd ansvarig politiker besvarar följande frågor:

  – Ska alla ungdomar i kommunen behandlas lika oavsett etnicitet?

  – Anser du som jag att det finns andra viktigare saker att använda eventuellt överskott till?

  Sverigedemokraterna Älvkarleby

  Interpellation

  Till utbildnings- och omsorgsnämndens ordförande

  Ledighetshantering av skolan

  Vidlyftiga ledigheter i skolan har blivit ett växande problem enligt skolinspektionen. Frånvaro påverkar elevernas möjlighet att vara delaktiga i undervisningen.

  Stockholms stad har nu valt att sätta ner foten och uppmanar samtliga sina grundskolerektorer att vara restriktiva med ledighet.

  Sverigedemokraterna vill därför att utbildnings- och omsorgsnämndens ordförande besvarar följande frågor:

  – Har Älvkarleby kommun samma problem med vidlyftiga ledigheter till elever, så som skolinspektionen rapporterat om?

  – Om samma problem finns i Älvkarleby kommun, har barn- och ungdomsförvaltningen tagit upp problematiken med grundskolerektorerna?

  – Om inte problemet tagits upp, är du som ordförande för berörd nämnd beredd att lyfta frågan med förvaltningen?

  Sverigedemokraterna Älvkarleby

  Interpellation

  Statsbidrag för statliga åtaganden

  Regeringens översynsutredning (Ds2011:34) av de statliga ersättningarna till kommunerna för mottagande av ensamkommande barn visar att kommunerna har högre kostnader än vad ersättningen från staten ger.

  Hälften av de kommuner som varit med i undersökningen svarar att den statliga ersättningen för ensamkommande flyktingbarn inte täcker de faktiska kostnaderna. Ökade kostnader för utbildning ingår bland annat inte i ersättningen.

  Sverigedemokraterna vill därför att berörd ansvarig politiker besvarar följande frågor:

  – Täcker ersättningen som Älvkarleby kommun får av staten dem faktiska kostnaderna
  för mottagande av ensamkommande barn?

  – Om så inte är fallet, kommer kommunen att kräva extra ersättning från staten?

  Sverigedemokraterna Älvkarleby

  Motion om enhet för kvalitetsinspektion inom äldreomsorgen

  Patientsäkerheten är viktig för att skapa trygghet i kommunens äldreomsorg. Sverigedemokraterna vill skapa ramar för äldrevården som gör att missförhållandena blir färre och de goda exemplen bli fler.

  Inom välfärdsområdena är det viktigt att säkerställa att god vård levereras, därför vill Sverigedemokraterna inrätta en enhet för kvalitetsinspektioner. Enheten ska arbeta med individuppföljningar som verksamhets- respektive avtalsuppföljningar. Uppdraget blir att följa upp verksamheten genom bl.a. inspektioner och granskningar, så väl anmälda som oanmälda. Klagomål från allmänheten eller personal kan skickas in anonymt till kommunen. Enheten som ansvarar för inspektioner består av medicinsk kompetens så som läkare, demensexperter, sjuksköterskor och geriatriker.

  Utöver inspektioner kan enheten ge effekter i form av kunskapshöjande- och kvalitetssäkrande. Informationen som inspektionerna ger kan fungera i form av en kunskapsbank där brister kan förebyggas och långsiktighet skapas.

  Sverigedemokraterna föreslår därför att fullmäktige beslutar att:

  Kommunen inrättar en enhet för kvalitetsinspektioner.

  Sverigedemokraterna Älvkarleby

 • Media om SD Hebys motion

  Av davidperez den 20 juni 2012
  0

  UNT har idag onsdagen den 20 juni 2012 på eftermiddagen i sin nätupplaga skrivit om SD Hebys motion:

  SD vill utveckla Hebys orter (Upsala Nya Tidning, unt.se, 2012-06-20 kl. 16.06/16.35)

  Även SA har rapporterat om motionen:

  • Sala Allehanda, pappersupplagan, fredagen den 22 juni 2012.

 • SD Heby vill utveckla tätorterna i Heby kommun

  Av davidperez den 19 juni 2012
  0

  Imorgon onsdagen den 20 juni 2012 kommer Heby kommunfullmäktige att sammanträda för sista gången före sommaruppehållet. Vid morgondagens sammanträde kommer även en motion av Sverigedemokraterna att anmälas för behandling. Motionen är partiets första sedan inträdet i fullmäktige i valet 2006 och finns även på Heby kommuns webbplats här.

  Björn Fredriksson, gruppledare för Sverigedemokraterna i Heby kommunfullmäktige. Foto: Heby kommun.

  Björn Fredriksson, gruppledare för Sverigedemokraterna i Heby kommunfullmäktige. Foto: Heby kommun.

  Det är Björn Fredriksson, gruppledare för Sverigedemokraterna i Heby kommunfullmäktige, som motionerat om att utveckla de olika tätorterna i Heby kommun. I motionen föreslås bland annat att kommunen skall undersöka möjligheterna att frigöra kommunal mark för exploatering för att på så vis levandegöra de olika bygderna.

  Nedan följer motionen i sin helhet.

  Motion om att utveckla tätorterna i Heby kommun

  Heby kommun är en kommun som idag saknar en naturlig centralort och som dessutom lider av en hämmad befolkningstillväxt, minskad attraktivitet och försämrad samhällsservice. Flera av tätorterna i kommunen har en negativ befolkningsutveckling, och trots att utvecklingen pågått länge har ingen av de vidtagna åtgärderna haft någon större effekt för tillväxten och utvecklingen i kommunen.

  Sverigedemokraterna menar att det finns olika lösningar på detta problem. En av dessa, och som prövats i bland annat tätorten Alunda i en annan uppländsk kommun när denna led av liknande problem, är att aktivt upplåta delar av kommunens mark till försäljning eller på annat sätt frigöra denna så att olika byggherrar kan visa intresse och investera i den respektive delen av kommunen så att bostäder och annan samhällsservice kan komma på plats.

  Detta är förstås inte den enda lösningen på problemet, men vi sverigedemokrater menar att det kan vara värt ett försök för att levandegöra vår kommun och se till att de mindre orterna i Heby kommun inte avbefolkas i en allt snabbare takt såsom idag sker. Därför bör kommunen undersöka möjligheterna för att aktivt frigöra delar av den kommunala marken i de olika tätorterna genom försäljning eller på annat sätt så att olika aktörer kan visa intresse i att utveckla de olika bygderna.

  Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna

  • att uppdra åt kommunstyrelsen att undersöka möjligheterna att aktivt sälja eller på annat sätt frigöra kommunal mark i de olika tätorterna i Heby kommun så att dessas tillväxt och attraktivitet kan öka

  Vittinge den 20 juni 2012

  Björn Fredriksson
  Gruppledare (SD) Heby kommunfullmäktige

 • Debattartikel i UNT 17/6 om tiggeriförbud

  Av davidperez den 17 juni 2012
  0

  Nedanstående debattartikel publicerades i Upsala Nya Tidning idag söndagen den 17 juni 2012.

  Dubbla budskap om tiggarna (Upsala Nya Tidning, unt.se, 2012-06-17 kl. 00.00; även i pappersupplagan av UNT samma dag, s. A05)

  Publicerad: 2012-06-17 00:00

  Dubbla budskap om tiggarna

  Centerpartiets kommunalråd säger till UNT att han vill förbjuda tiggeri, men när en motion om detta var uppe i kommunfullmäktige för beslut röstade han nej, skriver Pavel Gamov.

  Att döma av en artikel i UNT 14/6 är kommunalrådet, tillika gatu- och samhällsmiljönämndens ordförande, Stefan Hanna (C) för ett tiggeriförbud. Vi Sverigedemokrater vill i sammanhanget påminna om att det inte alltid låtit så. Så sent som i maj 2011 menade Stefan Hannas egen nämnd att tiggeri ”inte inverkar negativt på nämndens ansvarsområde”.

  SD motionerade i mars 2011 till kommunfullmäktige om att Uppsala kommun skall införa ett förbud mot tiggeri i sina lokala ordningsföreskrifter, precis som tiggeri tidigare varit förbjudet i Sverige. Detta efter att samtliga partier i Sala kommun ställt sig bakom ett sådant förbud. SD menar att tiggeri är ett ovälkommet inslag i gatubilden och att tiggare ofta utnyttjas då tiggeriet främst organiseras av utländska kriminella ligor.

  När motionen behandlades i fullmäktige den 31 oktober 2011 var alla partier, utom SD, emot densamma, precis som i kommunstyrelsen och dåvarande gatu- och trafiknämnden. Stefan Hanna (C) var den som först tog till orda och yrkade på avslag.

  Det blev också resultatet. Ewa Edwardsson (FP) påstod till och med att motionen var olaglig, trots att beslutet inte prövats av förvaltningsdomstol.

  Även i riksdagen har SD motionerat om att förbjuda tiggeri för utlänningar. Det har också röstats ned av samtliga andra partier. I stället gjorde Centerns rättspolitiske talesperson Johan Linander ett utspel för bara någon vecka sedan om att förbjuda organisering av tiggeri, men det har inte resulterat i ett konkret förslag och lär inte göra det heller.

  Därför är det är svårt att nu ta Stefan Hannas och Centerpartiets ord på allvar. Snarare framstår det som ett totalt hyckleri och kappvänderi. Om det verkligen blir så att tiggeri nu förbjuds i Uppsala kommun och Sverige är vi Sverigedemokrater de första att välkomna det. Men det hade varit mer rakryggat att bifalla Sverigedemokraternas motion från första början i stället för att några månader senare eventuellt smyga igenom de förslag som vi för fram eller i alla fall försöka påskina att man skulle vara intresserad av att göra det.

  Pavel Gamov

  gruppledare (SD) Uppsala kommunfullmäktige

  UNT 17/6 2012

 • Lyckat medlemsmöte med SD Uppsala 16/6

  Av davidperez den 16 juni 2012
  0

  Idag på lördagseftermiddagen den 16 juni 2012 hade Sverigedemokraterna Uppsala bjudit in till medlemsmöte. Styrelsen, som dessförinnan haft styrelsemöte, har som ambition att kommunföreningen framöver skall ha månatliga medlemsmöten för föreningens medlemmar.

  Ett drygt tjugotal medlemmar slöt denna gång upp, trots begynnande semestertider och tråkigt väder. Mötet började med att styrelsen presenterade sig själv samt sina ambitioner och planer för både detta år och resten av tiden fram till nästa val 2014.

  Sedan fick även varje medlem berätta lite kort om sig själv och därefter fika lite grand innan dagens höjdpunkt. Dessutom hann gruppledare Pavel Gamov i korthet redogöra för SD Uppsalas fullmäktigearbete och kommunbudget.

  Riksdagsledamot Erik Almqvist (SD) föreläser för SD Uppsalas medlemmar om ekonomi på ett medlemsmöte lördagen den 16 juni 2012. Foto: SD Uppsala.

  Riksdagsledamot Erik Almqvist (SD) föreläser för SD Uppsalas medlemmar om ekonomi på ett medlemsmöte lördagen den 16 juni 2012. Foto: SD Uppsala.

  Inbjuden talare denna gång var ingen mindre än riksdagsledamot Erik Almqvist, som är ledamot i finansutskottet och Sverigedemokraternas nye ekonomisk-politiske talesman sedan knappt ett halvår tillbaka.

  Erik Almqvist föreläste bland annat om partiets ekonomiska politik och ekonomi i allmänhet samt svarade på olika frågor ifrån medlemmarna om riksdagsarbetet, partiets politik och annat. Frågorna till Almqvist och diskussionerna kring SD:s politik var många.

  Nästa medlemsmöte kommer att äga rum i augusti efter sommaruppehållet, och alla som är medlemmar i SD Uppsala kommer att få inbjudan till detta. Styrelsen vill med detta tacka alla som kom på mötet idag och önska alla medlemmar en trevlig sommar!

 • Kommunfullmäktige i Skokloster 11/6

  Av davidperez den 15 juni 2012
  0

  I måndags, den 11e juni, hölls kommunfullmäktige i Håbo kommun och denna gång hölls mötet på Skokloster Wärdshus.

  I samband med allmänhetens frågestund då allmänheten även har möjlighet att lämna in medborgarförslag lämnade SD Håbos ordförande in och höll samtidigt ett kort anförande om det uppmärksammade förslaget ”Kommunalt IT-insamling till förmån för tredje världen” som går i linje med SDs politik om att den bästa hjälpen ges på plats i de länder där hjälpen behövs framför här i Sverige.

  Medborgarförslaget finns att läsa i sin helhet här och anförandet finnas att se här.

  Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen som kommer att behandla förslaget och sedan återkomma med en rekommendation till beslut till kommunfullmäktige. Ett behandlade av denna typ är inte ovanligt att det tar sex månader eller längre tid varför vi inte kan förvänta oss ett beslut inom det närmsta.

  Under samma sammanträde godkändes även förändringar av SDs representation i kommunen vilket bland annat innebar att vi får en ny suppleant i val och demokratiberedningen samt att Gunilla Backlund lämnar sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.

 • SD Uppsalas budget för 2013

  Av davidperez den 10 juni 2012
  0

  Imorgon måndagen den 11 och övermorgon tisdagen den 12 juni 2012 sammanträder Uppsala kommunfullmäktige under två heldagar kl. 10.00–22.00 för att avhandla kommunens budget, även kallad IVE (inriktning, verksamhet och ekonomi).

  Sverigedemokraterna finns än så länge inte representerat i vare sig kommunstyrelsen eller några kommunala nämnder men har ändå lämnat in sitt förslag till IVE för perioden 2013–2016. Förslaget kan läsas via följande länk på Uppsala kommuns hemsida:

  Sverigedemokraternas förslag till IVE 2013–2016

  – I vår kommunbudget i år koncentrerar vi oss på våra viktigaste frågor som en ansvarsfull invandring, ökad trygghet för kommunmedborgarna och bättre villkor för Uppsalas seniorer. Vi har utvecklat våra förslag jämfört med tidigare år och kommer att fortsätta utveckla vårt arbete fram till nästa val, kommenterar Pavel Gamov, gruppledare för Sverigedemokraterna i Uppsala kommunfullmäktige.

  Länkar:

  Handlingar till Uppsala kommunfullmäktige 2012-06-11–12
  Webb-tv ifrån Uppsala kommunfullmäktige 2012-06-11–12