Motion om tillgänglighet på Internet | Sverigedemokraterna Uppland

Motion om tillgänglighet på Internet

Nedanstående motion av (SD) behandlades via landstingsfullmäktige i Uppsala läns sammanträde i Uppsala tisdagen den 19 juni 2012.

Landstingsstyrelsen ansåg motionen vara besvarad, vilket också blev fullmäktiges beslut.

Både landstingsrådet, tillika produktionsstyrelsens ordförande, Ludvig Larsson (FP) och en ansvarig tjänsteman var positiva till motionens innehåll.

Länkar:

Föredragningslista och handlingar till samt protokoll och webb-tv ifrån landstingsfullmäktige i Uppsala län 2012-06-18–19

Motion om tillgänglighet på Internet

En av demokratins viktigaste beståndsdelar är kontakten mellan de förtroendevalda och de medborgare som valt dessa personer. Själva fundamentet i en representativ demokrati är att folket känner sig just representerade av de styrande. Det är något som aldrig får glömmas bort och som måste ligga till grund för varje enskilt beslut som fattas.

För att uppnå detta mål kan man använda en mängd olika metoder. En av de absolut viktigaste, och även enklaste, är att föra en regelbunden dialog mellan medborgare och politiker. Även detta kan ske på olika sätt. I dagens allt mer teknikbaserade samhälle sker mer och mer av vår mänskliga kommunikation på ett virtuellt plan. Därför finns det anledning för oss förtroendevalda att följa med i denna utveckling.

Landstinget Sörmland använder bland annat Youtube för att, som man skriver på sin hemsida, ”sprida information, ge service och bidra till kommunikation och demokratiskt deltagande”. Vi menar att detta är en utmärkt metod för att komma medborgarna i Uppsala län närmare för att öka tillgängligheten och samtidigt kunna ge information på ett smidigt och lättåtkomligt sätt.

I dokumentet med uppgifter för Utskottet för demokrati, jämställdhet och integration står att läsa följande:

• ”Dialogen och delaktigheten skall öka och förbättras, inom organisationen och utåt mot allmänhet, patientgrupper, kommuner, övriga myndigheter m fl.
• Information skall vara tillgänglig för alla, vilket ställer krav på språk, utformning, teknik, kanaler etc.
• Mötesplatser, såväl fysiska som virtuella, skall vara lättillgängliga och funktionella. Gamla former måste omprövas och nya införas.”

Detta, menar vi, är mål som vore de skrivna för att marknadsföra och tillgängliggöra Landstinget i Uppsala län på exempelvis Youtube. Där kan landstinget presentera viktig samhällsinformation, kommentarer från enskilda politiker, frågor till allmänheten med mera. Möjligheterna är stora, och vi ser bara fördelar med detta.

Med anledning av det ovan anförda yrkar vi

• att landstingsfullmäktige ger Utskottet för demokrati, jämställdhet och integration i uppdrag att utarbeta former för utökade informationskanaler och tillfällen för medborgardialog, förslagsvis genom att landstinget startar en kanal på Youtube

Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp

genom

(SD)
Landstingsråd