Interpellation om kostnaden för hyrläkare | Sverigedemokraterna Uppland

Interpellation om kostnaden för hyrläkare

Nedanstående interpellation debatterades vid landstingsfullmäktige i Uppsala läns sammanträde i Heby tisdagen den 24 april 2012.

Länkar:

Handlingar till landstingsfullmäktige i Uppsala län 2012-04-24
Protokoll ifrån landstingsfullmäktige i Uppsala län 2012-04-24
Webb-tv ifrån landstingsfullmäktige i Uppsala län 2012-04-24

Interpellation om kostnaden för hyrläkare

Till hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande

Problemet med så kallade hyrläkare är välkänt vad gäller både vårdkvalitet och patientsäkerhet. Att hyra in tillfälliga läkare medför en försämrad kontinuitet i arbetet och riskerar samtidigt att skapa otrygghet för patienterna, då läkarkontakten tenderar att bli temporär snarare än bestående. Detta är synnerligen allvarligt och tangerar gränsen för de lagkrav som åligger landstinget (jfr Hälso- och sjukvårdslagen § 2 a punkt 4 och § 5 stycke 2 samma lag). Detta torde samtidigt vara särskilt viktigt att undvika i läkarkontakten för äldre patienter liksom för barn och personer inom psykiatrin.

Det finns dock vissa fördelar att beakta med systemet, då en läkare med hög kompetens som på kort tid kan träda in i verksamheten och täcka upp ett akut behov är mycket attraktivt och välkommet. Problemet är när den akuta fasen är över och många av hyrläkarna blir ett bestående inslag i vården. För det första uppfyller de då inte längre sitt syfte, och för det andra tenderar kostnaderna att rusa iväg till rent oacceptabelt höga nivåer.

Genom att studera de senaste årens bokslut kan det konstateras att kostnaderna för hyrläkare i Landstinget i Uppsala län varit ett återkommande problem. Från 2007 till 2008 ökade kostnaderna från 25 till 60 miljoner kronor. Därefter lyckades man minska kostnaderna till 56 miljoner 2009 (noterbart är att målet var att halvera summan). Året därpå sköt kostnaderna åter i höjden, då bokslutet för 2010 anger 67 miljoner (återigen missade man grovt att uppfylla halveringsmålet). I delårsrapporten för 2011 prognostiserades kostnaderna landa på 54 miljoner (här kan noteras att budgeten låg på 22 miljoner).

Dock skall det tilläggas att man i senare års bokslut frångår benämningen hyrläkare och istället övergår till det mer generella begreppet ”inhyrd personal”.

Med anledning av detta vill jag fråga hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande följande:

a) Avser du verka för att få bort systemet med hyrläkarealternativt reducera behovet av dessa? I så fall hur och när?

b) Om svaret är nej på föregående fråga, vilka är fördelarna som överväger de angivna nackdelarna och de påvisat höga kostnaderna för inhyrd personal? Vilka åtgärder avser du vidta för att minska kostnaderna?

(SD)
Landstingsråd